ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΑΣ Η' ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MOBBING)

προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Προηγούμενη προσφυγή*

Στοιχεία Καταγγέλλοντος


Καταγγελλόμενος Φορέας

Αντίγραφο της αναφοράς θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε παραπάνω