Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 1. Προσωπικά Δεδομένα
 2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 3. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
 4. Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 5. Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων
 6. Δεδομένα ανηλίκων
 7. Αρχεία καταγραφής (log files)
 8. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 9. Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

α. Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής
β. Υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών ή χορήγησης εγγράφων
γ. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή
δ. Παρακολούθηση εκδηλώσεων και σεμιναρίων διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου
ε. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-Νewsletter)
στ. Τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή
ζ. Διενέργεια ελέγχων και ερευνών
η. Προμηθευτές της Αρχής
θ. Ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο Intranet
ι. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
ια. Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
ιβ. Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)
ιγ. Εργαλειοθήκη COVID-19
ιδ. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων (ePMO)
ιε. Εργαλείο Έρευνας Γνώμης (polls.aead.gr)
ιστ. Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (forms.aead.gr)

 

 1. Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 

 


Προσωπικά Δεδομένα

H ενημέρωση που ακολουθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.

Η ενημέρωση είναι κατηγοριοποιημένη. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τον λόγο για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εξής:

 • για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • αν υποχρεούστε να μας παρέχετε τα σχετικά δεδομένα,
 • τον χρόνο τήρησής τους,
 • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων, εάν υπάρχουν,
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα,
 • εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ, και
 • ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με την εκάστοτε επεξεργασία, καθώς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

Διατηρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Αρχή) και τα δικαιώματά σας, ταξινομημένες ανά κατηγορία επεξεργασίας, θα βρείτε στη συνέχεια της παρούσας ενημέρωσης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Αρχή), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψής σας στην παρούσα Δικτυακή Πύλη (ΔΠ), Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η:

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα, Τηλ: 213 2129 700, email: info@aead.gr

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής είναι η Μπαλασοπούλου Ελένη. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αρχή και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@aead.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Τ.Κ. 104 42 Αθήνα. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».

 

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται απευθείας από εσάς για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχετε υποβάλει καταγγελία ή αίτημα.
 • Μας έχετε ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλετε να παρακολουθήσετε ή παρακολουθήσατε εκδήλωση, συζήτηση, δράση ή σεμινάριό μας διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
 • Εγγραφήκατε στο e-Νewsletter μας.
 • Έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Αρχή.
 • Εκπροσωπείτε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενώπιον της Αρχής.
 • Μας κοινοποιείτε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της Αρχής (π.χ. δεδομένα προμηθευτών).

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία Δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα».

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σας από άλλες πηγές, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Έχουμε επικοινωνήσει με καταγγελλόμενο για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με υποβληθείσα καταγγελία στην Αρχή και μας δίνει τα προσωπικά σας στοιχεία στην απάντησή του.
 • Καταγγέλλων στην Αρχή αναφέρεται σε εσάς στο κείμενο της καταγγελίας του ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα.
 • Έχουμε κατάσχει έγγραφα ή υλικούς φορείς που περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος διενεργηθέντος ελέγχου.
 • Τα δεδομένα σας μας κοινοποιούνται από άλλες ελεγκτικές αρχές ή φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας.

Λεπτομέρειες για τις περιπτώσεις αυτές επεξεργασίας δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε στη συνέχεα, στην ενότητα «Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτους ή νομικά πρόσωπα».

Συγκεντρώνουμε και δημοσιεύουμε στατιστικά στοιχεία, όπως αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε, αλλά όχι σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσώπων.

Εάν χρειάζεται να επεξεργαστούμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας, όπως π.χ. εάν κάποια από τις πληροφορίες που μας παρέχετε με την καταγγελία σας περιέχει, για παράδειγμα, δεδομένα υγείας, φυλετικής καταγωγής, σεξουαλικής ζωής, συνδικαλιστικής δράσης κ.λπ., διότι το κρίνετε ως απολύτως απαραίτητο για την τεκμηρίωση της καταγγελίας σας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παράγραφος 2 (ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο σχετίζεται με το δημόσιο καθήκον μας και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.

Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο διερεύνησης και διεκπεραίωσης καταγγελιών ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Με την ιδιότητά μας, ως ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μας Νόμο (ν.4622/2019), αλλά και ως ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), είμαστε το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργούμε υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων ελεγκτικών αρχών, εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο.

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η Αρχή για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πύλη (ΔΠ) φιλοξενείται στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κ.τ.Π. Α.Ε.), το οποίο διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ΔΠ και στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως χρήστη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Αρχής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές εντός Ελλάδας και δεν διαβιβάζονται στο εξωτερικό. Οι εκτελούντες δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Περισσότερα για τους όρους χρήσης της ΔΠ είναι διαθέσιμα εδώ.

 

 

Δεδομένα ανηλίκων

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους δεδομένα. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα ανηλίκων κατά την εξέταση μιας καταγγελίας ή τη διεξαγωγή ελέγχων. Στον βαθμό που σχετίζονται με τις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες της παρούσας ενημέρωσης ισχύουν εξίσου για ανηλίκους όπως και για τους ενήλικες.

Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

 

Αρχεία καταγραφής (log files)

Κατά την επίσκεψή σας στη ΔΠ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία από τον εξυπηρετητή (server) μας και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών της ΔΠ, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Νομική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Ειδικότερα, η Αρχή συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ασκεί δε, για την εκπλήρωση της αποστολής της, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που της ανατίθενται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε προς την Αρχή είναι τα εξής:

 

Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σας από την Αρχή ή και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία τηρούμε (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις (άρθρα 18, 19 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Δεδομένου ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ως ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή για την εκπλήρωση καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που επιβάλλουν την επεξεργασία και υπερισχύουν των δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, μπορούμε να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από τον λόγο για το οποίο γίνεται η επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

 

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Αρχή

Ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης κ.λπ.) είτε για να ζητήσετε πληροφορίες και θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αρχή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Αρχής στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από τα άρθρα 15, 16, 17 και 18 του ΓΚΠΔ δικαιωμάτων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας που πραγματοποιεί η Αρχή, μπορείτε να απευθύνεστε στο dpo@aead.gr.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση και θα σας απαντήσουμε σχετικά εντός μηνός από την παραλαβή της Αίτησης Άσκησης των Δικαιωμάτων του Υποκειμένων των Δεδομένων σας (σε μορφή .docx και σε μορφή .pdf ).


 

Επεξεργασία δεδομένων που μας παρέχετε απευθείας ως φυσικά πρόσωπα

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους λόγους που έρχεστε σε επαφή μαζί μας ως υποκείμενο των δεδομένων και την επεξεργασία που κάνουμε σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων:

 1. στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής
 2. Υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών ή χορήγησης εγγράφων
 3. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή
 4. Παρακολούθηση εκδηλώσεων και σεμιναρίων διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου
 5. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-Νewsletter)
 6. Τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή
 7. Διενέργεια ελέγχων και ερευνών
 8. Προμηθευτές της Αρχής
 9. Ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο Intranet
 10. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)
 11. Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.)
 12. Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)
 13. Εργαλειοθήκη COVID-19
 14. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων (ePMO)
 15. Εργαλείο Έρευνας Γνώμης (polls.aead.gr)

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν εγγράφεστε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής λαμβάνουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σας, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το σχετικό αίτημα που μας έχετε υποβάλει ή από την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής εφόσον είναι διαθέσιμη ανάλογα με την ηλεκτρονική υπηρεσία.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή συστήθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ασκεί δε, για την εκπλήρωση της αποστολής της, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που της ανατίθενται, σύμφωνα με τις με τις διατάξεις αυτές, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση των υποθέσεων / ενεργειών που έχετε υποβάλει με χρήση του λογαριασμού σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Υποβολή αίτησης παροχής πληροφοριών ή χορήγησης εγγράφων

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα προς την Αρχή, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία του τυχόν εκπροσώπου σας και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχετε με το αίτημά σας. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στο αίτημά σας.

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Αν το αίτημά σας αφορά τη χορήγηση εγγράφων που αφορούν τρίτο πρόσωπο, επεξεργαζόμαστε επίσης όποιο σχετικό έγγραφο μας προσκομίσετε για την απόδειξη του έννομου συμφέροντός σας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφόρηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ή για χορήγηση εγγράφων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, που έχει τεθεί προς το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, το σχετικό καθήκον μας απορρέει από τις ακόλουθες διατάξεις:

 • Άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 • Ν. 3448/2006 σχετικά με την Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα.
 • Άρθρο 5 (Πρόσβαση σε Έγγραφα) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
 • Οδηγία 2003/4/EΚ για την Ελευθερία της Πρόσβασης του κοινού στην Πληροφορία.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης/ενέργειας, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών και εγγράφων, βάσει του σχετικού καθήκοντός μας προς το δημόσιο συμφέρον ως ανεξάρτητης αρχής, συνεπώς έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν υποβάλλετε μια καταγγελία, χρειαζόμαστε πληροφορίες από εσάς για να εξετάσουμε την καταγγελία σας: για τον λόγο αυτό με τα έντυπα και τη φόρμα υποβολής καταγγελίας σάς ζητάμε να μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Όταν λαμβάνουμε μια καταγγελία, την καταχωρίζουμε σε αρχείο το οποίο περιλαμβάνει, συνήθως, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και κάθε άλλη πληροφορία που μας δώσατε σχετικά με τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την καταγγελία σας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι να διερευνήσουμε την καταγγελία σας και να αναλάβουμε ελεγκτική δράση σύμφωνα με τα θεσμικά μας καθήκοντα.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας σας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της καταγγελίας σας τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Κατά κανόνα δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νομίμως να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή όταν συνεργαζόμαστε με άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών ή ελέγχων. Μπορούμε επίσης να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλους ελεγκτικούς φορείς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων μας. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Με την ιδιότητά μας, ως ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με τον ιδρυτικό μας Νόμο (ν.4622/2019), αλλά και ως ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), είμαστε το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργούμε υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων ελεγκτικών αρχών εάν σχετίζονται με την καταγγελία ή τον έλεγχο.

Εάν ενεργείτε ως εκπρόσωπος του καταγγέλλοντος, ζητάμε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας και αν είναι απαραίτητο πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι έχετε την εξουσία να ενεργείτε για λογαριασμό αυτού.

Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί πρόσβασης στα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα.

Τέλος, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούμε να ενεργούμε προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Παρακολούθηση εκδηλώσεων και σεμιναρίων διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε εκδηλώσεις ή σεμινάριά μας, σας ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η παροχή των δεδομένων αυτών, η οποία είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σας, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Αρχής. Επιπλέον, κατά την εγγραφή σας σε εκδήλωση της Αρχής, υπάρχει πιθανότητα να ζητηθεί ο φορέας που ενδεχομένως εκπροσωπείτε.  Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να μας δώσετε τα δεδομένα σας δεν θα μπορέσετε να λάβετε μέρος στην εκδήλωση, εκτός εάν αυτή μεταδίδεται δημόσια στο κοινό (π.χ. Youtube). Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις και τα σεμινάρια της Αρχής βιντεοσκοπούνται και αναμεταδίδονται στο κανάλι της στο Youtube, κατά περίπτωση, για το σκοπό της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού για τα σχετικά ζητήματα ακεραιότητας, λογοδοσίας, διαφάνειας και αποτροπή φαινομένων απάτης και διαφθοράς. Στην περίπτωση φυσικής συμμετοχής σας σε εκδήλωση και εφόσον επιλέξετε να υποβάλετε κάποια ερώτηση στους ομιλητές, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας ή άλλο προσωπικό δεδομένο σας, όμως θα καταγραφεί η φωνή σας και θα συμπεριληφθεί στο υλικό που θα αναρτηθεί δημοσίως. Κατά περίπτωση, επίσης, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας του προσώπου σας, εάν η εκδήλωση φωτογραφηθεί ή βιντεοσκοπηθεί.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή σεμιναρίου και η ικανοποίηση του αιτήματος συμμετοχής σας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας ή ακύρωση της εκδήλωσης. Επίσης, αν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και προκύψει διαθεσιμότητα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας σε εκδήλωση ή σεμινάριο σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο ολοκληρώνεται αφού λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Δεν δημοσιεύουμε λίστες επιλεχθέντων για τα διαδικτυακά σεμινάρια.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι η εκπλήρωση καθήκοντος της Αρχής που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παρ. 2 β) του ν. 4622/2019, σύμφωνα με τα οποία η Αρχή προβαίνει στον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων για την πρόληψη, την αποτροπή, τον εντοπισμό και την καταστολή πράξεων και φαινομένων απάτης και διαφθοράς, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την αλλαγή προτύπων στο σύνολο της κοινωνίας όσον αφορά σε θέματα διαφάνειας, ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει μόνο το αρμόδιο προσωπικό της Αρχής στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα. Περαιτέρω, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχει ο εκάστοτε πάροχος της πλατφόρμας, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εκδήλωση ή το σεμινάριο.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή πραγματοποίησης σεμιναρίου σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο, βασιζόμαστε στην εκπλήρωση καθήκοντος της Αρχής προς το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Έχετε επίσης δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εγγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας (e-Νewsletter)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας στέλνουμε το e-Newsletter και τις ενημερώσεις της Αρχής.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στο e-Νewsletter, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις μας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αποστολή του e-Newsletter και των ενημερώσεών μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε έτσι ώστε να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά μας δελτία και τα νέα μας. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα να διαγράφονται τα στοιχεία σας.

Επιπλέον, έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Όταν καλείτε στην Αρχή συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης γραμμής κλήσης: αυτό είναι ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε (αν δεν είναι απόρρητος). Σε κάποιες περιπτώσεις και για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με εσάς, διατηρούμε ένα ημερολόγιο του αριθμού τηλεφώνου, της ημερομηνίας, της ώρας και της διάρκειας της κλήσης και ενδέχεται να κρατάμε σημειώσεις από τη συνομιλία, αλλά η ίδια η κλήση δεν ηχογραφείται.

Ηχογράφηση κλήσης πραγματοποιείται όταν καλείτε στις τηλεφωνικές γραμμές του  εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφορών της ΕΑΔ. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν πραγματοποιείται αναγνώριση γραμμής κλήσης (αριθμός τηλεφώνου). Τα όποια δεδομένα που συλλέγονται αφορούν τις πληροφορίες που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε στην Αρχή μέσω του ηχογραφημένου μηνύματος.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων σας (αριθμός τηλεφώνου) είναι να καταγράψουμε το αίτημά σας και να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό σας για να σας καλέσουμε ξανά, αν μας το ζητήσετε, εάν η γραμμή σας πέσει ή εάν υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή. Μπορούμε, επίσης, να τον χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε πόσες κλήσεις έχουμε λάβει από εσάς.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών, που έχει τεθεί προς το δημόσιο συμφέρον. Το σχετικό καθήκον μας απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τις παραπάνω πληροφορίες για όσο χρόνο απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ζητήματος που αφορά το τηλεφώνημά σας.

Για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της ηχογραφημένης κλήσης του εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφορών της ΕΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων του εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφορών.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο αποδέκτη.

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της ηχογραφημένης κλήσης του εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφορών της ΕΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων του εσωτερικού και εξωτερικού διαύλου αναφορών.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Διενέργεια ελέγχων και ερευνών

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Στο πλαίσιο διερεύνησης μιας καταγγελίας ή διενέργειας ενός αυτεπάγγελτου ελέγχου, συλλέγουμε πληροφορίες από τον καταγγελλόμενο/ελεγχόμενο. Σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται κάθε είδους στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τα υπό έλεγχο φυσικά πρόσωπα.

Εάν είστε ελεγχόμενος, είστε υποχρεωμένος από τον νόμο να μας παρέχετε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που σας ζητάμε. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να επιβληθούν εις βάρος σας οι προβλεπόμενες από τον νόμο διοικητικές κυρώσεις.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου είτε αφορά την εξέταση μιας καταγγελίας είτε κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, με σκοπό να διερευνήσουμε την υπόθεση και να αναλάβουμε ελεγκτική δράση σύμφωνα με τα θεσμικά μας καθήκοντα. Ως ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να διαπιστώσουμε εάν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις προβλεπόμενες από τον ν. 4622/2019 ελεγκτικές εξουσίες εάν χρειαστεί.

Η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 ε) ΓΚΠΔ). Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 20 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της υπόθεσης και η ενδεχόμενη επανεξέτασή της από τα αρμόδια δικαστήρια, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής, οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Τα δεδομένα του καταγγέλλοντος μπορεί να κοινοποιηθούν στον καταγγελλόμενο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης και εφόσον αυτός υποβάλει σχετική αίτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις αρμόδιες διωκτικές αρχές ή σε άλλες ελεγκτικές αρχές κατά τη διάρκεια διερεύνησης καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου.

Κατά κανόνα, δεν δημοσιεύουμε την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που αφορά μια καταγγελία, εκτός εάν τα στοιχεία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προς εκπλήρωση του δημόσιου καθήκοντός μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από εμάς στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων και ερευνών παραβάσεων της νομοθεσίας. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα, να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα, να ζητήσετε τη διαγραφή τους σε ορισμένες περιπτώσεις και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Προμηθευτές της Αρχής

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Εφόσον είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση που παρέχετε υπηρεσίες ή προϊόντα στην Αρχή, επεξεργαζόμαστε τα επαγγελματικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ), στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής (αριθμός λογαριασμού κ.λπ.) και τις πληροφορίες των μεταξύ μας συναλλαγών.

Μερικές από τις πληροφορίες που μας παρέχετε τις εντάσσουμε σε ένα μητρώο εξοφληθεισών − ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Αυτό το μητρώο περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας. Επίσης, ορισμένες πληροφορίες που μας παρέχετε τις εντάσσουμε σε ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων με την ονομασία “ePMO”.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εξόφλησή σας, η επικοινωνία μαζί σας, η διαχείριση των έργων, η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 γ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη φορολογική ή διοικητική νομοθεσία και συγκεκριμένα μέχρι τον χρόνο παραγραφής των εκάστοτε απαιτήσεων.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας κοινοποιούνται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΑΑΔΕ) μέσω της υποβολής των απαραίτητων περιοδικών δηλώσεων και καταστάσεων που αφορούν τους προμηθευτές μας. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να είναι επίσης τα τραπεζικά ιδρύματα που χρησιμοποιούνται για την πληρωμή σας. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία που αναφέρονται στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής τους σε ορισμένες περιπτώσεις ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Ενδοεπιχειρησιακό δίκτυο Intranet

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το intranet αποτελεί ένα εμπιστευτικό εσωτερικό δίκτυο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στο ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των στελεχών της Αρχής. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους εσωτερικούς κανονισμούς της Αρχής, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κανονισμούς και εσωτερικές πολιτικές. Παράλληλα, μέσω του intranet παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τεχνικής υποστήριξης, αναζήτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρόσβασης στον κατάλογο στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων και παρακολούθησης και υποβολής αιτημάτων αδείας.

Τα στοιχεία των εργαζομένων της Αρχής καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο σύνδεσμος που πρέπει να επιλεγεί, ώστε να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη στο Intranet. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο του intranet.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τον Οργανισμό της Αρχής.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εργαζόμενος στην Αρχή και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σας σχέσης με την Αρχή.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) συστάθηκε με το άρθρο 103 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) και λειτουργεί ως συλλογικό όργανο. Εδρεύει στην έδρα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Ε.Α.Δ., ο οποίος και προεδρεύει, αντικαθιστά το καταργούμενο δια του ιδίου νόμου «Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.)» του άρθρου 8 του ν.3074/2002, υπεισέρχεται στο σύνολο των αρμοδιοτήτων αυτού και αναλαμβάνει το σύνολο των εν εξελίξει επιθεωρήσεων, ελέγχων, προκαταρκτικών πράξεων και προανακρίσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια υλοποιούνταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Σ.Ο.Ε.Ε.

Στην Ολομέλεια του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.4622/2019, συμμετέχουν όλοι οι φορείς και υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και καταπολέμησης της διαφθοράς που δεν εντάσσονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Α.Δ.

Η λειτουργία και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2157/τ. Β’/04.06.2020).

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο και το ατομικό υπηρεσιακό σας email.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στην εφαρμογή του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 103 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε μέλος του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής σας σε αυτό.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.) αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών του δημόσιου τομέα (https://gpian.aead.gr). Ο χώρος αυτός αποτελεί έναν κόμβο γνώσης, παρέχοντας πρόσβαση σε πηγές, πληροφορίες, εργαλεία, πρότυπα και μεθοδολογίες που αφορούν τόσο στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System) όσο και στη δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, στην πλατφόρμα αναρτώνται οι ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που διοργανώνει η Ε.Α.Δ. ή φορείς όπως το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να επικοινωνούν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία, να επιλύουν απορίες και να θέτουν ερωτήματα για τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή δραστηριότητά τους. Χρήσιμο εργαλείο, ιδίως για το ξεκίνημα των νέων Εσωτερικών Ελεγκτών, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ο Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), που λειτουργεί στην πλατφόρμα.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή του Δ.Ε.Ε.Δ.Δ. θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο και το ατομικό υπηρεσιακό σας email.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στην εφαρμογή του Δ.Ε.Ε.Δ.Δ., λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής του Δ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής για τα ζητήματα σχετικά την ανάπτυξη και παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System), καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής. τη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τον Οργανισμό της Αρχής (Άρθρο 30).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε μέλος του Δ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής σας σε αυτό.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (AFCOS)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133) και το άρθρο 3 παρ. 4 του Κανονισμού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΕ L248), η Ε.Α.Δ. ορίζεται ως η Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης (Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS), σε συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί το αρμόδιο θεσμικό όργανο για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτό, Η Ε.Α.Δ. βρίσκεται σε άμεση συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ λειτουργεί υποστηρικτικά στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα

Η διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης και συντονισμού της καταπολέμησης της απάτης (https://afcos.aead.grστοχεύει στην παροχή διαύλων επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας με όλες τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας:

 • τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων απάτης,

 • τη βελτίωση του συντονισμού των αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και τη δομημένη παροχή υποστήριξης στην επιχειρησιακή δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF),

 • την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και ερευνητικών δράσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,

 • την υποστήριξη της διαβούλευσης για την υποβολή προτάσεων ή/και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Τα στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο σύνδεσμος που πρέπει να επιλεγεί, ώστε να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή του AFCOS για την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και τη βελτίωση της συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών Αρχών και υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τόσο στον τομέα των εσόδων όσο και των εξόδων. Μέσω της πλατφόρμας δικτύωσης το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και προσεγγίσεις, με στόχο τον άμεσο και αποτελεσματικό συντονισμό τους σε ζητήματα συναρμοδιότητας ή κοινού ενδιαφέροντος.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής για τον συντονισμό όλων των δομών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την ορθή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από το άρθρο 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα εργάζεστε στο AFCOS και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής σας σε αυτό.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εργαλειοθήκη COVID-19

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Με το άρθρο 23 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους ορίσθηκαν ως αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ.

Η διαδικτυακή εφαρμογή για τον COVID-19 (https://covid19.aead.gr), η οποία απευθύνεται στα όργανα ελέγχου (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες, Δημοτική Αστυνομία, ΔΙ.Μ.Ε.Α.), συμβάλει στο συντονισμό των αρμόδιων αρχών και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Εργαλειοθήκη COVID-19 θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το ονοματεπώνυμο και το ατομικό υπηρεσιακό σας email.

Μόλις κάνετε την εγγραφή σας στην Εργαλειοθήκη COVID-19, λαμβάνετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο της εφαρμογής για τον COVID-19.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Το σχετικό καθήκον απορρέει από το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε όργανο ελέγχου για την τήρηση της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση αλλαγής της υπηρεσιακής σας κατάστασης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων».Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων (ePMO)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 της Απόφασης με αριθμ. οικ. 11699/24-05-2020 του Διοικητή της Αρχής (Β’ 1991), Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), το Τμήμα Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ως αρμοδιότητες το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση, την εκπαίδευση και την εφαρμογή πρότυπης μεθοδολογίας και σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης έργων και προγραμμάτων από τις οργανικές μονάδες της Αρχής.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων “ePMO” (https://pmo.aead.gr/), αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού, παραμετροποιημένο με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης των έργων της Αρχής. Το σύστημα “ePMO” εγκαταστάθηκε και παραμετροποιήθηκε με γνώμονα να απλοποιήσει τη διαδικασία παρακολούθησης έργων, διευκολύνοντας την ασφαλή καταχώριση των δεδομένων και επιτρέποντας την μετέπειτα επεξεργασία και αξιολόγησή τους.

Τα στοιχεία των εργαζομένων της Αρχής καταχωρούνται από το Τμήμα Παρακολούθησης και Υλοποίησης Έργων. Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο σύνδεσμος που πρέπει να επιλεγεί, ώστε να πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη στο Intranet. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο του συστήματος ePMO.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθήκοντος της Αρχής για τα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, τον χρονοπρογραμματισμό, την ενημέρωση, την επικοινωνία και τη συνεργασία του προσωπικού και των προμηθευτών της στο πλαίσιο της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων από τις οργανικές μονάδες της Αρχή. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τον Οργανισμό της Αρχής.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εργαζόμενος στην Αρχή και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σας σχέσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας μελών ομάδων έργου και εξωτερικών συνεργατών διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από τη διοικητική νομοθεσία και συγκεκριμένα μέχρι τον χρόνο παραγραφής των εκάστοτε απαιτήσεων. 

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας. Μπορεί, κατά περίπτωση, να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στηνενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εργαλείο Έρευνας Γνώμης (polls.aead.gr)

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Το Εργαλείο Έρευνας Γνώμης https://polls.aead.gr αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε για τη δημιουργία κατά κύριο λόγο ανωνυμοποιημένων φορμών με σκοπό την αξιολόγηση και αποτίμηση σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο κατανόησης και απόκτησης γνώσεων κατά τη συμμετοχή σε σεμινάριο, τη διεξαγωγή έρευνα γνώμης ή τη συλλογή πληροφοριών για εκπόνηση μελετών/αναφορών/εκθέσεων.

Για τους συμμετέχοντες σε έρευνα, δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθώς το εργαλείο αποσκοπεί στη δημιουργία και διαχείριση κατά κύριο λόγο ανωνυμοποιημένων ερωτηματολογίων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία κανενός είδους δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν κάποια ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες.

Για τους χρήστες που λειτουργούν ως διαχειριστές για τη δημιουργία ερωτηματολογίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα χρήστη στην εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό εργαλείο https://polls.aead.gr για να μπορείτε να δημιουργείτε ανωνυμοποιημένα ερωτηματολόγια.

Η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τη δική σας συγκατάθεση με σκοπό την πρόσβασή σας στο ηλεκτρονικό εργαλείο https://polls.aead.gr για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης και αποτίμησης σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες, της διεξαγωγή έρευνας γνώμης ή της συλλογής πληροφοριών για εκπόνηση μελετών/αναφορών/εκθέσεων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε διαχειριστής στην εφαρμογή και τα διαγράφουμε σε περίπτωση διακοπής της συμμετοχής σας σε αυτή.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη δική σας συγκατάθεση με σκοπό την πρόσβασή σας στο ηλεκτρονικό εργαλείο https://polls.aead.gr για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης και αποτίμησης σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο κατανόησης και απόκτησης γνώσεων κατά τη συμμετοχή σε σεμινάριο, της διεξαγωγής έρευνας γνώμης και της συλλογής πληροφοριών για εκπόνηση μελετών/αναφορών/ εκθέσεων.

Έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα». 


Επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τις ακόλουθες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων που λαμβάνουμε από άλλες πηγές:

 1. Διερεύνηση Καταγγελίας / Έλεγχος Επιχείρησης ή Δημόσιου Φορέα
 2. Πειθαρχικές Υποθέσεις Φορέων του Δημοσίου
 3. Σύστημα παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών - πιστοποιητικών – τίτλων
 4. Δειγματοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων
 5. Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων 

 

Διερεύνηση Καταγγελίας / Έλεγχος Επιχείρησης ή Δημόσιου Φορέα

Η Αρχή, σε πολλές περιπτώσεις, επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων που λαμβάνει είτε στο πλαίσιο υποβολής καταγγελίας, από τον καταγγέλλοντα, είτε στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της Αρχής από τον έλεγχο επιχείρησης ή δημόσιου φορέα, όχι απευθείας από τα ίδια τα άτομα αλλά από τρίτους και ιδίως από νομικά πρόσωπα.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Στην πρώτη περίπτωση ενδέχεται να μας γνωστοποιηθούν από τον καταγγέλλοντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, που περιλαμβάνονται στο κείμενο της καταγγελίας του ή στα συνυποβαλλόμενα σχετικά με αυτή έγγραφα.

Στη δεύτερη περίπτωση, όταν διενεργούμε έναν έλεγχο σε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα, ενδέχεται να μας γνωστοποιηθούν από τον ελεγχόμενο οργανισμό στοιχεία μελών του προσωπικού του ή εκπροσώπων του. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η θέση στον ελεγχόμενο φορέα και στοιχεία επικοινωνίας.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών είναι η αποτελεσματική διενέργεια, τεκμηρίωση και ολοκλήρωση του ελέγχου, η λήψη πληροφοριών από τους εκπροσώπους ή υπαλλήλους του ελεγχόμενου οργανισμού και η δυνατότητα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του ελέγχου στον ελεγχόμενο φορέα.

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας προς το δημόσιο συμφέρον ως ανεξάρτητη αρχή. Το σχετικό καθήκον της Αρχής απορρέει από τα άρθρα 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο του ελέγχου τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Σε περίπτωση όμως που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο ποινικό αδίκημα, όλα τα σχετικά στοιχεία μπορεί να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Πειθαρχικές Υποθέσεις Φορέων του Δημοσίου

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 ιθ), κ) του ν. 4622/2019, η Αρχή έχει ως αρμοδιότητες την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και την άσκηση προσφυγών και ενστάσεων υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Για τον σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αρχή.

Ο Διοικητής της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 2 ε), λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στην Αρχή, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3,4,5, ο Διοικητής της Αρχής μπορεί να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων, υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων και έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων.

Η διαδικτυακή εφαρμογή για τις Πειθαρχικές Υποθέσεις Φορέων του Δημοσίου (https://rns.aead.gr/peith) επιτρέπει την ηλεκτρονική κοινοποίηση στην Αρχή των πράξεων με τις οποίες ασκείται πειθαρχική δίωξη και των πειθαρχικών αποφάσεων.

Τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από το φορέα στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση με τα στοιχεία σύνδεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://aead.gr/nta/efarmoges-seedd

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και την άσκηση προσφυγών και ενστάσεων υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ως ανεξάρτητη αρχή, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 2 ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας που βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ εφόσον διενεργείται υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

Σύστημα παρακολούθησης διαδικασίας ελέγχου πλαστών δικαιολογητικών - πιστοποιητικών - τίτλων

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α' 133). Συγκεκριμένα, στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Η Αρχή αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δ.Μ.&Η.Δ.):

 1. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ.14888/24-5-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ),

 2. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ-363),

 3. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4),

 4. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ.18161/18-7-2014 (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ) και

 5. ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/8-12-2014 (ΑΔΑ: Ω05ΓΧ-Θ3Β),

σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4305/2014 που ρυθμίζουν τα θέματα ελέγχου γνησιότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, καλούνται όλες οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να ενημερώσουν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, αλλά και εφεξής για κάθε περίπτωση που εντοπίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (https://rns.aead.gr/titloi) που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από το φορέα στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση με τα στοιχεία σύνδεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://aead.gr/nta/efarmoges-seedd

Για κάθε παραποίηση τίτλου ή άλλου στοιχείου του προσωπικού μητρώου ή του σχετικού φακέλου των ελεγχομένων που διαπιστώνεται, θα πρέπει να καταχωρίζονται αναλυτικά στο εν λόγω σύστημα οι «Περιπτώσεις» (άτομα), τα «Πλαστά/Παραποιημένα» (πιστοποιητικά) και όλες οι σχετικές «Ενέργειες» της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι ο έλεγχος γνησιότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ως ανεξάρτητη αρχή, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 2 ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και το άρθρο 10 του ΓΚΠΔ, το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας που βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ εφόσον διενεργείται υπό τον έλεγχο επίσημης αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το εσωτερικό δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».

Δειγματοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Με το άρθρο 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Σύμφωνα με την παρ. 2 β) του ιδίου άρθρου, οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται απλά φωτοαντίγραφα εγγράφων, υποχρεούνται, ανά τρίμηνο, που άρχεται στις 26-3-2014, ημερομηνία ισχύος του εν λόγω άρθρου του ν. 4250/2014 να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν (με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό φωτοαντιγράφων στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά.

Για την καταχώριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει δημιουργηθεί το ειδικό πληροφοριακό σύστημα Δειγματοληπτικός Έλεγχος Υποβληθέντων Φωτοαντιγράφων» (http://rns.aead.gr/PHCP4250).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των αναφορών-αποτελεσμάτων ελέγχου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δειγματοληπτικός έλεγχος υποβληθέντων φωτοαντιγράφων (Ν. 4250/2014/Άρθρο 1/παρ. 2β)» αποτελεί η πιστοποίηση των χρηστών (απόκτηση συνθηματικού και κωδικού).

Τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από το φορέα στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση με τα στοιχεία σύνδεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://aead.gr/nta/efarmoges-seedd

Τα αποτελέσματα των τριμηνιαίων δειγματοληπτικών ελέγχων κάθε υπηρεσίας συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Οργάνωσης ή Διοίκησης ή Προσωπικού ή άλλη υπηρεσία με συναφείς αρμοδιότητες του φορέα στον οποίο αυτή υπάγεται, προκειμένου, εν συνεχεία, αυτή να τα καταχωρίσει στην εν λόγω εφαρμογή.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η καταχώριση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 β) του ν. 4250/2014.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ως ανεξάρτητη αρχή, καθώς και το άρθρο 9 παρ. 2 ζ) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με την υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα»..

Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1 ιθ), κ) του ν. 4622/2019, η Αρχή έχει ως αρμοδιότητες την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και την άσκηση προσφυγών και ενστάσεων υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. Για τον σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην Αρχή.

Η διαδικτυακή εφαρμογή Πρόοδος Υποθέσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων (https://rns.aead.gr/pesy)

επιτρέπει την αποστολή στην Αρχή στατιστικών δεδομένων σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων των πειθαρχικών συμβουλίων.

Τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων χρηστών της εφαρμογής καταχωρούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν υποβολής αιτήματος από το φορέα στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων του νέου χρήστη στο σύστημα, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση με τα στοιχεία σύνδεσης.

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://aead.gr/nta/efarmoges-seedd 

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων είναι η παρακολούθηση της προόδου των πειθαρχικών υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ, το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ως ανεξάρτητη αρχή.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης τηρούνται στα αρχεία της Αρχής για χρονικό διάστημα 20 ετών από τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξαιρουμένων των σχετικών διοικητικών πράξεων της Αρχής οι οποίες διατηρούνται για λόγους αρχειοθέτησης.

Σε ποιους αποδέκτες κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Για πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων». Πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Αρχής που αναφέρονται στην εν λόγω ενότητα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των δημόσιων καθηκόντων μας ως ανεξάρτητης αρχής, επομένως έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί, ωστόσο, κατά περίπτωση, να υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι υπέρτεροι των συμφερόντων και δικαιωμάτων σας, για τους οποίους μπορεί να αρνηθούμε την εναντίωσή σας, κάτι που εξαρτάται από την αιτία της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις, καθώς και υποβολής καταγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα».