Select your language


Παρακαλείσαι πριν την υποβολή της καταγγελίας σου να ενημερωθείς για τα παρακάτω.
Στο τέλος της σελίδας μπορείς να υποβάλεις την καταγγελία σου.

1. Μπορώ να υποβάλλω στην ΕΑΔ καταγγελία που αφορά βία ή παρενόχληση στην εργασία μου σε φορέα του Δημοσίου;

Ναι, 

αλλά μόνο στην περίπτωση που έχετε προηγουμένως υποβαλλει την ίδια καταγγελία στην υπηρεσία σας ή στον Συνήγορο του Πολίτη και έχει περάσει διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες.

 

2. Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία στην ΕΑΔ για υπόθεση που αφορά δημόσιο λειτουργό;

Ναι.

Η ΕΑΔ έχει αρμοδιότητα ελέγχου πράξεων και παραλείψεων κάθε υπαλλήλου του Δημοσίου που συνδέεται με αυτό με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία στην ΕΑΔ για υπόθεση-διαφορά που έχω με ιδιώτη;

Όχι.

Μόνο στην περίπτωση που στην υπόθεση εμπλέκεται Δημόσια Υπηρεσία και έχεις να καταγγείλεις μη νόμιμες ενέργειές της, μπορείς να απευθυνθείς στην ΕΑΔ, και μόνο για τον έλεγχο της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

4. Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία στην ΕΑΔ για παράνομες δραστηριότητες ιδιωτικής εταιρείας, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών της υποχρεώσεων με φορέα του Δημοσίου;

Ναι.

Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4622/2019) εκτείνονται και σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με δημόσιο φορέα, αλλά μόνο σε σχέση με αυτή τη συμβατική τους υποχρέωση.

 

5. Είμαι υπάλληλος υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου. Μπορώ να καταθέσω καταγγελία στην ΕΑΔ για θέματα της υπηρεσιακής μου κατάστασης;

Όχι.

Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4622/2019) ρητά προβλέπεται ότι η ΕΑΔ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης (αξιολογήσεις, προαγωγές, αναθέσεις καθηκόντων κλπ.).

 

6. Θέλω να καταγγείλω μια υπόθεση που αφορά προσλήψεις στο Δημόσιο οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά μέσω του ΑΣΕΠ. Μπορώ να καταθέσω καταγγελία στην ΕΑΔ;

Όχι.

Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4622/2019) ρητά προβλέπεται ότι η ΕΑΔ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές.

 

7. Ποιες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές για θέματα των οποίων δεν μπορούν να κατατεθούν καταγγελίες στην ΕΑΔ;

Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές είναι:

  • Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.),

  • το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.),

  • η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.),

  • το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),

  • ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ).

Από τις μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές αναφέρονται:

 • η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠ.ΑΝ.),

 • η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

 • η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.),

 • η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),

 • ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ),

 • η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

 • η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Hellenic F.I.U.),

 • η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.),

 • η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

 • η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

8. Μπορώ να καταθέσω καταγγελία στην ΕΑΔ για θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο;

Όχι.

Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4622/2019) ρητά προβλέπεται ότι η ΕΑΔ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

9. Καθυστερεί υπόθεσή μου στον Εισαγγελέα ή θεωρώ ότι ο Εισαγγελέας δεν έχει ενεργήσει σωστά στην υπόθεσή μου ή θεωρώ ότι η απόφαση Δικαστηρίου δεν είναι σωστή. Μπορώ να υποβάλλω καταγγελία στην ΕΑΔ;

Όχι.

Στην παρ. 3 του άρθρου 83 του ιδρυτικού της νόμου (ν. 4622/2019) ρητά προβλέπεται ότι η ΕΑΔ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν πράξεις ή αποφάσεις Δικαστικών Αρχών ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

10. Υπό ποιες προϋποθέσεις η καταγγελία μου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για την ΕΑΔ;

Η αξιολόγηση των καταγγελιών από την ΕΑΔ γίνεται με βάση δύο άξονες α. Την τεκμηρίωση που καταθέτει ο καταγγέλλων β. Την σημαντικότητα του καταγγελλόμενου γεγονότος (οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες).

 

11. Αν θέλω να καταγγείλω κάτι συγκεκριμένο τι πρέπει να κάνω για να έχει η καταγγελία μου μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για την ΕΑΔ;

Η καταγγελία σου θα πρέπει να είναι σαφής, να αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα και να συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση (παράθεση θεσμικού πλαισίου που παραβιάζεται, κατάθεση στοιχείων που αποδεικνύουν τα καταγγελλόμενα κλπ).

 

12. Μπορώ να υποβάλω στην ΕΑΔ καταγγελία-αναφορά για θέμα που δεν έχω απευθυνθεί στην αρμόδια για την επίλυσή του Υπηρεσία;

Στην ΕΑΔ θα πρέπει να προσφύγετε αφού έχετε απευθυνθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες και οι ενέργειές τους δεν σας έχουν ικανοποιήσει. Μάλιστα θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΑΔ για όλες τις σχετικές ενέργειες και (μη) απαντήσεις των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την αρμόδια Υπηρεσία η ΕΑΔ μπορεί να σας συνδράμει.

 

13. Μπορώ να υποβάλω στην ΕΑΔ καταγγελία-αναφορά για θέμα για το οποίο ταυτόχρονα απευθύνομαι και στην αρμόδια για την επίλυσή του Υπηρεσία;

Στην ΕΑΔ μπορείτε να προσφύγετε μόνο αφού δοθεί εύλογος χρόνος για να γίνουν οι ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και οι ενέργειες αυτές δεν σας ικανοποιήσουν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε την ΕΑΔ για όλες τις σχετικές ενέργειες και (μη) απαντήσεις των Υπηρεσιών.


Με την υποβολή επώνυμης καταγγελίας, δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, τα δηλωθέντα από εσάς προσωπικά σας στοιχεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. (Απόφαση ΑΠΔΠΧ 73/2010).

Εάν επιθυμείτε τη μη γνωστοποίηση των στοιχείων σας, έχετε τη δυνατότητα:

Α) να υποβάλλετε επώνυμη καταγγελία, εκθέτοντας στη παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα, σαφώς και ορισμένα, τους λόγους που δικαιολογούν την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος (μη γνωστοποίηση δεδομένων), ώστε τούτο να εξετάζεται επικαίρως από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στην περίπτωση που δεν κριθεί επαρκής ο λόγος μη γνωστοποίησης των δεδομένων σας, αυτά δύναται να γνωστοποιηθούν στο καταγγελλόμενο πρόσωπο, εφόσον ζητηθούν από αυτό, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Β) να υποβάλλετε την καταγγελία ανώνυμα (μη υποβολή στοιχείων ταυτοποίησης). Στην περίπτωση αυτή δεν θα έχετε τη  δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πορεία της καταγγελίας σας.