Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EU Comision EAD 7681

Η Έκθεση στο κεφάλαιο που αφορά στην Ελλάδα αποτιμά θετικά την πρόοδο της Χώρας στον τομέα της αντιμετώπισης της διαφθοράς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ε.Σ.Σ.Κ.Δ.) και τον σημαντικό ρόλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) για τη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίησή του.

Επισημαίνει, επίσης, ότι η κατάρτιση του νέου Ε.Σ.Σ.Κ.Δ. για την περίοδο 2022-2025, που γίνεται υπό την καθοδήγηση της Ε.Α.Δ., εστιάζει στους τομείς και τις δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο εμφάνισης περιστατικών διαφθοράς.

2021 Rule of Law Report
Country Chapter on the rule of law situation in Greece

Δελτίο Τύπου