Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  1. Λόγω της ανάγκης εκσυγχρονισμού του πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν σε συνέχεια της έκδοσης των νόμων 4990/22 και 5026/23 ώστε οι πιστοποιούμενοι να ανταποκριθούν πληρέστερα στα καθήκοντα του Συμβούλου Ακεραιότητας, εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της ΕΑΔ με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/45/οικ.5212/23.03.2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ Φ.4/26/οικ.13726/5.7.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας, της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού» (Β΄ 2973).

  1. Απαντώντας στην ανάγκη εξειδίκευσης και καθορισμού των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας και του τρόπου αξιολόγησης αυτών προκειμένου η στελέχωση των γραφείων Συμβούλων Ακεραιότητας να γίνεται με αξιοκρατία, διαφάνεια και αντικειμενικότητα, εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της ΕΑΔ με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/990/οικ.6526/11.04.2023 «Εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ακεραιότητας, των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και του τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων.» (Β΄ 2474).

  1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου των Συμβούλων Ακεραιότητας του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 εκδόθηκε η Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της ΕΑΔ με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11.04.2023 «Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» (Β΄ 2474).

  1. Σε συνέχεια ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 1937/2019 με τον ν.4990/2023 (Α΄ 210) με αντικείμενο την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου αναδύθηκε η ανάγκη προσδιορισμού και εξειδίκευσης των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε, ύστερα από την αριθμ. 16312 ΕΞ 2023/18.04.2023 γνώμη της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η υπ’ αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 329/6770/19.04.2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Προσδιορισμός και εξειδίκευση των προσόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και του τρόπου πλήρωσης της θέσης του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στους φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4990/2022 (Α’ 210)» (Β’ 2561).