Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και τριών (3) Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) (εφεξής Αρχή), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr και της Αρχής www.aead.gr . Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΦΕΚ Β΄2210/2020).
Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) ακόμα τακτικά Μέλη.

Δείτε την πρόσκληση με αρ.πρωτ. ΥΠΕΣ: 778 / 12-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ4Ν346ΜΤΛ6-8ΣΠ)