Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Την 17-06-2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών υπ’αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/2022 (Β΄ 3093) με τίτλο «Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την  υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021».Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις για την επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανατίθεται η υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή η άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, προβλέπονται βασικές υποχρεώσεις των προσώπων αυτών στο πλαίσιο άσκησης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, ορίζονται κωλύματα και λόγοι αποκλεισμού, πέραν των οριζόμενων στις διατάξεις του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και προβλέπονται αντιστοίχως οι υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, σε περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων, που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο σε μορφή .pdf