Άρθρο στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ολοκληρώθηκε η 4η Φάση Αξιολόγησης της Χώρας από τον Ο.Ο.Σ.Α με αντικείμενο την εφαρμογή της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντόνισε την επιτόπια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από 28.09.21 μέχρι και 01.10.21 στις εγκαταστάσεις της Αρχής.