Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2022

Την Τρίτη 08.02.2022 έλαβε χώρα η 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάσθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων του Δικτύου επί του οποίου τοποθετήθηκαν τα μέλη του Δικτύου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου για το 2022.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ακόλουθες τέσσερις θεματικές που συνιστούν διακριτούς πυλώνες δράσης του ετήσιου προγράμματος: i) Διοργάνωση Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) σε εξειδικευμένες θεματικές για την ενίσχυση της Δημόσιας Ακεραιότητας ii) Έκδοση Πρακτικών Οδηγών στο πεδίο της πρόληψης της διαφθοράς iii) Διοργάνωση Κοινών Αποστολών για την παροχή τεχνογνωσίας και επιτόπιας συνδρομής στα μέλη του Δικτύου και iv) Ενέργειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας του NCPA.

Τα μέλη του Δικτύου συζήτησαν εκτενώς επί των επιμέρους δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασιών του Δικτύου και συμφώνησαν σε συγκεκριμένα βήματα για την οριστικοποίηση των δράσεων και την έναρξη της φάσης υλοποίησης αυτών.