Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

2η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2022

Την Τρίτη 10.05.2022 έλαβε χώρα (διαδικτυακά) η 2η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Διεθνούς Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τη ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων από 22 διαφορετικές Αρχές-Ινστιτούτα-Ενώσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσεων του Δικτύου για το 2022.

Οι εκπρόσωποι των μελών του Δικτύου, οι οποίοι συντονίζουν τις Ομάδες Εργασίας του Δικτύου, διαπίστωσαν την συνέπεια ως προς τον χρονοπρογραμματισμό των εργασιών του ετήσιου πλάνου και ενημέρωσαν την Ολομέλεια σχετικά με τις εξελίξεις των δράσεων τους στους τέσσερις διακριτούς πυλώνες: i) Διοργάνωση Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) σε εξειδικευμένες θεματικές για την ενίσχυση της Δημόσιας Ακεραιότητας ii) Έκδοση Πρακτικών Οδηγών και Εργαλείων στο πεδίο της πρόληψης της διαφθοράς iii) Διοργάνωση Κοινών Αποστολών για την παροχή τεχνογνωσίας και επιτόπιας συνδρομής στα μέλη του Δικτύου και iv) Ενέργειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας του NCPA.

Τα μέλη του Δικτύου συζήτησαν εκτενώς επί των επιμέρους δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασιών και συμφώνησαν σε συγκεκριμένα βήματα σχετικά με τη συνέχιση υλοποίησης αυτών με στόχο τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών στον τομέα της Πρόληψης της Διαφθοράς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην κατάρτιση εθνικών στρατηγικών κατά της διαφθοράς.

Όλοι οι εκπρόσωποι του Δικτύου στις παρεμβάσεις τους εξέφρασαν την εκτίμηση και ευχαριστίες τους για την άριστη συνεργασία, την άρτια οργάνωση και συντονισμό του Ετήσιου Πλάνου Εργασιών, το οποίο μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με καινοτόμα χαρακτηριστικά ενισχύει, στην πράξη, την επιχειρησιακή ικανότητα των μελών του Δικτύου