Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατόπιν καταγγελίας, τον Σεπτέμβριο του 2022 διερεύνησε υπόθεση που αφορούσε συνταξιούχο ιατρό του ΕΣΥ, ο οποίος διατέλεσε Διευθυντής Κέντρου Υγείας της περιφέρειας Κρήτης από το 1989 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του και ενημερώθηκε από τον αρμόδιο e-ΕΦΚΑ ότι όφειλε εργοδοτικές εισφορές, ύψους 25.000 ευρώ. Κατά τους ισχυρισμούς του, ο ίδιος ουδέποτε είχε την ιδιότητα του εργοδότη, αφού ήταν ιατρός του ΕΣΥ με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ουδέποτε είχε ενημερωθεί στο παρελθόν γι’ αυτήν την οφειλή.

Κατόπιν αλληλογραφίας των Ελεγκτών – Επιθεωρητών της ΕΑΔ με το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και τον καταγγελλόμενο φορέα (e- ΕΦΚΑ) προέκυψε ότι ο φερόμενος εργοδότης (Κέντρο Υγείας), όφειλε στον καταγγελλόμενο φορέα το ποσό των 25.403,57 ευρώ (κύρια εισφορά και πρόσθετα τέλη), για τη χρονική περίοδο 04/2005-12/2006. Για το χρονικό αυτό διάστημα, ο e-ΕΦΚΑ θεωρούσε τον ως άνω καταγγέλλοντα, υπεύθυνο για την τακτοποίηση των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών, αφού ως Διευθυντής Κέντρου Υγείας, είχε καταχωρηθεί ως υπόλογος[1].

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταγγέλλοντος και της ΕΑΔ, το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» απάντησε ότι: α) για το χρονικό διάστημα από 01/04/2005 έως 31/12/2006, υπεύθυνο για την παρακράτηση και την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών του Κέντρου Υγείας ήταν το «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο και β) το Κέντρο Υγείας δεν είχε έσοδα για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών του διότι αυτές καταβάλλονταν από το «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Νοσοκομείο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήθηκε από τον αρμόδιο e- ΕΦΚΑ,  να διευκρινίσει βάσει ποιων διατάξεων αρνείται να απαλλάξει τον καταγγέλλοντα από την καταβολή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»   αναγνωρίζει αυτό ως υπεύθυνο για την καταβολή τους.

Με έγγραφό του, ο e- ΕΦΚΑ αποδέχτηκε την απαλλαγή του ασφαλισμένου από τις ως άνω εισφορές αναγνωρίζοντας παράλληλα ως υπόχρεο καταβολής εισφορών το γενικό νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»