Θέμα: Διαδικτυακή Ημερίδα της ΕΑΔ με θέμα τη λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης.

Στη διαδικτυακή Ημερίδα που οργάνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με αφορμή τη σύνταξη του Οδηγού Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης από τη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας & Λογοδοσίας (ΓΔΑΛΟ), περισσότεροι από 300 επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα συνεκτικό πλαίσιο πρακτικών βημάτων και μεθοδολογιών για τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς στις πολιτικές, τα προγράμματα και τα έργα που αναλαμβάνουν οι φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Ο Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης που εκπόνησε η ΕΑΔ περιλαμβάνει καλές πρακτικές για τη δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών δομών και την καλλιέργεια μίας κουλτούρας που δεν θα ευνοεί την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε ο Διοικητής της ΕΑΔ κ Άγγελος Μπίνης ο οποίος σημείωσε πως ο οδηγός που εκπονήθηκε έχει ήδη εφαρμοστεί από την Αρχή στο πεδίο πολιτικής της απονομής ελληνικής ιθαγένειας και της πολιτογράφησης, με το αποτέλεσμα να έχει τροφοδοτήσει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Μίλησε επίσης για την ανάγκη να αναπτύξουν οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ως δομικό στοιχείο ενός συνεκτικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτό θεσπίστηκε με το ν.4795/2021.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα. Αιμιλία Αθανασίου, Προϊσταμένη Μονάδας Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), η οποία παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, που σχετίζονται με τη διαχείριση και την αξιολόγηση των κινδύνων απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ο κ. Χαράλαμπος Ξύδης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE Greece), ο οποίος παρουσίασε τα βασικά σημεία του Οδηγού Διαχείρισης του Κινδύνου Απάτης, τον οποίο έχει εκδώσει από κοινού η Επιτροπή COSO με το Association of Certified Fraud Examiners, εστιάζοντας στην σημασία της ενσωμάτωσης ενός Προγράμματος Διαχείρισης του Κινδύνου Απάτης στο σύστημα διακυβέρνησης κάθε οργανισμού και ο κ. Ιωάννης Δρακούλης, Επικεφαλής Forensic and Integrity Services, Ernst and Young Ελλάδος, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του από τον ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση των κινδύνων διαφθοράς και απάτης και σχολίασε τα ευρήματα της τελευταίας παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ γύρω από την εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Τη βασική διάρθρωση του Οδηγού παρουσίασε ο κ. Χρήστος Κούρτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας της ΕΑΔ, ο οποίος ανέλυσε τις βασικές τεχνικές για την πρακτική εφαρμογή της Διαχείρισης Κινδύνων Διαφθοράς και Απάτης, καθώς και την προστιθέμενη αξία αυτής της λειτουργίας για την ενίσχυση των δικλίδων ασφάλειας, την πρόληψη και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών. Η κα. Μαρία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Ακεραιότητας & Λογοδοσίας της ΕΑΔ, επεσήμανε την ανάγκη υιοθέτησης διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων από τους δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι δρουν σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον με πρωτόγνωρους κινδύνους σημειώνοντας ότι ο Οδηγός αυτός αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο και εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες που θα ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλητές στην ενδιαφέρουσα ανταλλαγή που ακολούθησε τις αρχικές εισηγήσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtu.be/Yht0UpeopDo