Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δημοσίευση Έκθεσης Αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης

                Δημοσιεύθηκε η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του 5ου κύκλου αξιολόγησης με θέμα την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας στην Κεντρική Κυβέρνηση και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

                Στο κείμενο της έκθεσης σημειώνεται η βελτιωμένη εικόνα που εμφανίζει η Ελλάδα στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς τα τελευταία χρόνια και αναγνωρίζεται η αξία των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί στα πεδία του εσωτερικού ελέγχου (ν.4795/2021), της ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής (ν.4829/2021) και της ενίσχυσης το πλαισίου απόδοσης ευθύνης και ακεραιότητας των μελών της κυβέρνησης και των πολιτικών συμβούλων (ν.4622/2019). Επισημαίνεται ακόμα η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού ως μέσου για την προώθηση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας

Η έκθεση εξαίρει τη σύσταση και το έργο που επιτελεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως φορέας που συντονίζει την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (NACAP) συμβάλλοντας με το έργο της στην ενδυνάμωση των μηχανισμών ακεραιότητας στο δημόσιο βίο. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη εξατομικευμένων κωδικών δεοντολογίας για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και στον νέο θεσμό των Συμβούλων Ακεραιότητας που εισήχθη με το ν.4795/2021.

Τέλος, στην έκθεση επισημαίνονται τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης όπως η ολοκλήρωση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των καταγγελλόντων περιστατικά διαφθοράς. Η Χώρα μας έχει προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1937 στην εθνική έννομη τάξη, με το σχετικό σχέδιο νόμου να βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία από τα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα.

Η πορεία εφαρμογής των συστάσεων της έκθεσης θα αξιολογηθεί το 2023 στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης/συμμόρφωσης της GRECO με τις συστάσεις της έκθεσης.

Η Ε.Α.Δ. συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της αξιολόγησης καταγράφοντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο τις εθνικές δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και συγκεντρώνοντας το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης. Επιπλέον, κατά την επιτόπια επίσκεψη του κλιμακίου των αξιολογητών, η Αρχή είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη στόχευση των παρεμβάσεων της καθώς και να επαναβεβαιώσει την προσήλωσή της στις αξίες και τα υψηλά κριτήρια απόδοσης που τίθενται από την GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.