Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δημοσιονομική επίπτωση ύψους 36.450€ σε δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν ελέγχου της ΕΑΔ με αντικείμενο την εκμίσθωση σχολικού ακινήτου από ιδιώτη στον δήμο.

 

Κατόπιν καταγγελίας, Επιθεωρητής της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησε έλεγχο σε δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη νομιμότητα των ενεργειών ή/και παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων του Δήμου κατά την περίοδο 2015-2019 αναφορικά με μισθωτική διαφορά μεταξύ του δήμου και ιδιώτη εκμισθωτή ακινήτου το οποίο ο δήμος χρησιμοποιούσε για τη στέγαση σχολείου.

Συγκεκριμένα ενώ το δημοτικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2015 αποφάσισε τη λύση της μίσθωσης του κτηρίου που μίσθωνε ο δήμος από το 2012 (καθότι δεν υπήρχε πλέον η ανάγκη στέγασης του σχολείου) εντούτοις ο δήμος συνέχισε να εκμισθώνει το κτήριο χωρίς αντικείμενο και μη εκτελώντας την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στον νόμο του «Καλλικράτη» οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας της περιόδου 2015-2019, δεν προέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, βάσει των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάσθηκαν από τον Δήμαρχο, σε εκτέλεση της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλεπόταν στους όρους του μισθωτηρίου, μεταξύ του δήμου και του εκμισθωτή, περί λύσης της μίσθωσης.

Η μίσθωση του κτιρίου λύθηκε τυπικά, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του συμφωνητικού μίσθωσης, το 2020 και αποδόθηκε το μίσθιο στον εκμισθωτή.

Ως συνέπεια των ανωτέρω αναφερόμενων παραλείψεων οφειλόμενων ενεργειών, καθώς και σε συνέχεια σχετικών δικαστικών αποφάσεων, προέκυψε δημοσιονομική επίπτωση για τον δήμο (ζημία), ύψους 36.450,3 ευρώ, από την καταβολή μισθωμάτων στον εκμισθωτή για κτίριο που δεν χρησιμοποιούσε για το διάστημα από 19.02.2015 έως 30.09.2015. Η επίπτωση αυτή ενδεχομένως να αυξηθεί σημαντικά περαιτέρω ανάλογα με εφετειακές αποφάσεις επί αγωγικών αιτημάτων του εκμισθωτή, για την καταβολή επιπλέον μισθωμάτων, η έκδοση των οποίων εκκρεμεί, λαμβανομένου υπόψη ότι το μηναίο μίσθωμα ανερχόταν σε 5.170€

Από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο σε πρώην Αντιδήμαρχο του οποίου οι πειθαρχικές ευθύνες δεν έχουν παραγραφεί.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στην Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή Αστικής Ευθύνης Αιρετών Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ,προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της περί καταλογισμού της ανωτέρω αναφερόμενης δημοσιονομικής επίπτωσης.

Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνεται συγκεκριμένη σύσταση προς τον ελεγχόμενο φορέα, αναφορικά με τη σύνταξη πλάνου ανά τετραετία για τον καθορισμό των αναγκών στέγασης των σχολικών μονάδων του δήμου και βάσει του πλάνου αυτού να προκύπτει προγραμματισμός για τις ενδεχόμενες απαραίτητες μισθώσεις σχολικών ακινήτων από ιδιώτες.