Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΕΑΔ:  Έλεγχος νομιμότητας έκδοσης αδειών διαμονής αλλοδαπών

Η ΕΑΔ διενήργησε κατόπιν καταγγελιών, ελέγχους σε δυο νομούς της επικράτειας με αντικείμενο τη νομιμότητα της έκδοσης των αδειών διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Ευρήματα των Επιθεωρητών -Ελεγκτών κατά τον έλεγχο στον πρώτο νομό:

  • διαπιστώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διεκπεραίωση, από την αρμόδια υπηρεσία, της διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες αδειών, με συνέπεια την υπέρβαση κάθε εύλογου χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Οι αιτούντες, για να καθίσταται νόμιμη η παραμονή τους στη χώρα υπέβαλαν υποχρεωτικά διαδοχικές αιτήσεις αντικατάστασης της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής λόγω παρέλευσης της διάρκειας. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, κατά την έκδοση των αποφάσεων χορήγησης της άδειας διαμονής είχε παρέλθει ο χρόνος ισχύος τους.
  • Εκτός των χρονικών καθυστερήσεων για την διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής, διαπιστώθηκε επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις του δείγματος που ελέγχθηκε από το κλιμάκιο των Επιθεωρητών ότι εκδόθηκαν αποφάσεις αδειών διαμονής παρότι στις αιτήσεις περιλαμβάνονταν συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία είχαν εμφανείς ενδείξεις πλαστότητας χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος γνησιότητας από την αρμόδια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι,  κατά την υποβολή  της αίτησης και των δικαιολογητικών χορηγείτο βεβαίωση κατάθεσης  ετήσιας διάρκειας, με  συνέπεια η καθυστέρηση  ολοκλήρωσης της διαδικασίας,  η οποία ανήρχετο  κατά μέσο όρο σε 40  μήνες, να έχει ως αποτέλεσμα οι πολίτες τρίτων χωρών,  να κυκλοφορούν μετά τη λήξη ισχύος της, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα  και να μην έχουν δικαίωμα νόμιμης εργασίας.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η ταλαιπωρία των πολιτών τρίτων χωρών, εξαιτίας της μακροχρόνιας αναμονής τους για τη λήψη των απαραίτητων για τη διαμονή και την εργασία τους στη χώρα νομιμοποιητικών εγγράφων και η διατάραξη της εμπιστοσύνης τους προς τη διοίκηση.

Διατυπώθηκαν προτάσεις στην αρμόδια υπηρεσία για την άμεση ανάκληση των μη νόμιμων αδειών διαμονής.

Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες κατά των αρμοδίων υπαλλήλων και η έκθεση εστάλη στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.

Ευρήματα των Επιθεωρητών-Ελεγκτών κατά τον έλεγχο στον δεύτερο νομό:

  • Σε έντεκα (11) φακέλους παρατηρήθηκε, μεταξύ άλλων, παρατυπία ως προς τη χρονική ισχύ των σχετικών εκδοθεισών αποφάσεων χορήγησης αδειών διαμονής, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
  • Σε δεκαοκτώ (18) φακέλους παρατηρήθηκε αναντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων κατοικίας των αιτούντων άδεια διαμονής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα έγγραφα των φακέλων. Ωστόσο, δεν αναζητήθηκαν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους, προκειμένου να εξακριβωθεί η διεύθυνση κατοικίας των αιτούντων τις άδειες διαμονής, και προέβησαν στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων διαμονής.

Επιπλέον, σε δύο (2) περιπτώσεις διαπιστώθηκε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας των αιτούντων, η οποία δεν δηλώθηκε στην αρμόδια διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, βάσει των σχετικών διατάξεων, και δεν βεβαιώθηκαν από τον/την Προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα.

  • Σε δώδεκα (12) φακέλους διαπιστώθηκε έλλειψη των εκ του νόμου προβλεπόμενων δικαιολογητικών και έκδοση αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων.
  • Τέλος, σε δύο (2) φακέλους διαπιστώθηκε ότι εξέλειπαν τα νόμιμα δικαιολογητικά, και ταυτόχρονα προέκυψε ότι έγινε αποδεκτό μη νόμιμο συνοδευόμενο της σχετικής αίτησης δικαιολογητικό, ενώ παρατηρήθηκε και πλημμελής τήρηση του αρχείου του ενός φακέλου.

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις ζητήθηκε από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ασκήσει την πειθαρχική του αρμοδιότητα:

α)  Κατά του/της αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο, δεδομένου ότι υπέγραψε αποφάσεις χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας (υπηκόους Γεωργίας), ενώ δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και ότι δεν προέβη στη βεβαίωση προστίμου για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση αλλαγής κατοικίας, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων,

β)  κατά του/της Προϊσταμένου/νης του Τμήματος Αδειών Διαμονής της εν λόγω Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, κατά την ελεγχόμενη χρονική περίοδο, καθότι υπέγραψε αποφάσεις χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, ενώ δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις και

γ) κατά υπαλλήλων του Τμήματος Αδειών Διαμονής της ως άνω Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, διότι συνέταξαν και προσυπέγραψαν αποφάσεις χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, ενώ δεν πληρούνταν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή/και άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους κατά την εξέταση αιτημάτων περί χορήγησης άδειας διαμονής και προέβησαν στη σύνταξη και προσυπογραφή σχετικών αποφάσεων χωρίς να ζητηθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της δηλωθείσας ταχυδρομικής διεύθυνσης κατοικίας των αιτούντων.

Τέλος, προτάθηκε από το κλιμάκιο ελέγχου η ανάκληση των ως άνω μη σύννομων εκδοθεισών αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, καθώς και τυχόν μεταγενέστερων εκδοθεισών  αποφάσεων, οι οποίες, κατά το στάδιο της ανανέωσης, έλαβαν υπόψη τους τις προς ανάκληση προηγηθείσες πλημμελείς αποφάσεις.

Η Έκθεση Ελέγχου διαβιβάστηκε στις Εισαγγελικές Αρχές για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.