Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

Η Εθνική  Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης των στελεχών της, οργάνωσε και υλοποίησε κατά το έτος 2023  είκοσι (20) εκπαιδευτικά σεμινάρια, δεκαπέντε (15) θεματικών ενοτήτων, που επελέγησαν με συνεκτίμηση σχετικών προτάσεων  των Μονάδων της ΕΑΔ, με γνώμονα την απόκτηση, εμπέδωση και επικαιροποίηση γνώσεων και διαδικασιών των στελεχών της.

Συνολικά, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΑΔ, αιτήθηκαν συμμετοχή, περισσότερα από 410 στελέχη, που υπηρετούν στην Αρχή αλλά και σε και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης, μέσω του https://www.epresence.gov.gr/ , χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Zoom.

Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν έμπειρα στελέχη της ΕΑΔ αλλά και εξωτερικοί εξειδικευμένοι  (όπως στελέχη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εισαγγελείς, Πρυτάνεις και Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στελέχη των τραπεζών κ.ά.).

Υπήρξε συμμετοχή κατόπιν αιτήματός τους και του συνόλου των υπηρετούντων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, γεγονός που αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Αρχής για διαρκή εκπαίδευση.

Προκειμένου δε, να διασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης  στο σύνολο των σεμιναρίων από το σύνολο των στελεχών της ΕΑΔ, αυτά βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια τα σχετικά βίντεο και το εκπαιδευτικό υλικό κάθε σεμιναρίου, αναρτώνται στο intranet της Αρχής, πλατφόρμα προσβάσιμη στο σύνολο των  υπηρετούντων στην ΕΑΔ.

Με γνώμονα την κατά το δυνατόν διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού των φορέων του δημοσίου, στα μελλοντικά εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΑΔ, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς του δημοσίου, κατόπιν αιτήματός τους.

Η έως τώρα επιτυχής υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΑΔ, με συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο των στελεχών της ΕΑΔ, αλλά και άλλων φορέων του δημοσίου, το  καθιστά αξιοποιήσιμο εφόδιο και  πρότυπο για τον δημόσιο τομέα.

Οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων που διεξήχθησαν είναι οι κάτωθι:

1. Διαδικασίες έκδοσης καταλογιστικών αποφάσεων ( ξεκινώντας από την εντολή ελέγχου έως το τελικό στάδιο της απόφασης καταλογισμού από το κλιμάκιο ελέγχου,

2. Ζημία (έννοια, διακρίσεις, προσδιορισμός της ζημίας ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης αδικημάτων σε βάρος του δημοσίου).

3. Χειρισμός και αναζήτηση στοιχείων από τις πλατφόρμες ΕΡΓΑΝΗ και ΗΔΙΚΑ καθώς και μελέτη περιπτώσεων.

4. Εκμάθηση ανάπτυξης δομημένου ερωτηματολογίου (λειτουργεί πλατφόρμα στην ΕΑΔ) με χρήση του διατιθέμενου λογισμικού της ΕΑΔ (λειτουργεί πλατφόρμα εντός της Αρχής) για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων της Μονάδας Επιθεωρήσεων Ελέγχων.

5. Έλεγχος (οικονομικός, διαχειριστικός κ.λπ.) σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου(ΝΠΔΔ)

6. Πειθαρχικό Δίκαιο: Παρουσιάστηκαν,  η αναζήτηση ευθυνών στις Εκθέσεις Ελέγχου, Ο προσδιορισμός των πειθαρχικώς προϊσταμένων και της δικαιοδοσίας/υποχρεώσεών τους, οι νεότερες νομοθετικές μεταβολές για κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών που υπάγονται σε ειδικούς νόμους (Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ - Ιατροί Ε.Σ.Υ., Επικουρικοί Ιατροί Ε.Σ.Υ.), η Αργία -Αναστολή άσκησης καθηκόντων ως διοικητικά μέτρα,  η ανάδειξη της δικαιοδοσίας της ΕΑΔ για ενστάσεις-προσφυγές και τέλος η  πλατφόρμα e-peitharxika για τη λειτουργία της οποίας έχει βραβευθεί η ΕΑΔ

7.  Δημόσια έργα και συμβάσεις του νόμου  4782/2021, σύμφωνα με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016

8. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων με εστίαση στους τομείς υγείας και πρόνοιας.

9. Η χρήση εξωτερικού εμπειρογνώμονα ή πραγματογνώμονα κατά την ελεγκτική διαδικασία.

10. Τεχνικές δειγματοληψίας (sampling methods).

11. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

12. Πολιτικές Κυβερνοασφάλειας και εφαρμογή τους στην ΕΑΔ.

13. Εισαγωγή στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και προγραμμάτων.

14. Οργανωτικά και Τεχνικά μέτρα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενδικοφανείς προσφυγές.

15. Ενημέρωση για τον νέο νόμο  5013/2023, περί διαχείρισης κινδύνων στον Δημόσιο Τομέα.