Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εκπροσώπηση της Ελλάδας από την ΕΑΔ στο Global Anti-Corruption & Integrity Forum 2024 - Θετική αξιολόγηση της χώρας στην έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο Anti-corruption and Integrity Outlook 2024

Στο πλαίσιο του Global Anti-Corruption & Integrity Forum 2024, της εμβληματικής εκδήλωσης του ΟΟΣΑ στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας με τη συμμετοχή εκπρόσωπων κυβερνήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσιάστηκε η έκθεση του διεθνούς οργανισμού με τίτλο Anti-corruption and Integrity Outlook 2024.

Η αναπληρώτρια Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συμμετείχε, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΟΣΑ, σε συνάντηση εργασίας με επικεφαλής των αρχών που αναπτύσσουν πρότυπα και μεθοδολογίες εσωτερικού ελέγχου και έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση και συντονισμό των εσωτερικών ελέγχων (Central Harmonisation Function). Η κα Ρογκάκου, συμμετείχε στην ενότητα με τίτλο «Sharing Practices: internal control and internal audit frameworks» με ομολόγους της από την Φιλανδία και την Γαλλία.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έλαβε χώρα στις 27 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, η κα Ρογκάκου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το εθνικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΑΔ για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Επίσης, από πλευράς ΕΑΔ έγινε αναφορά και στη συνεισφορά της Αρχής στην συγκέντρωση των στοιχείων του δείκτη ακεραιότητας του ΟΟΣΑ που αφορά στην αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Τα στοιχεία του εν λόγω δείκτη συμπεριελήφθησαν στην έκθεση του ΟΟΣΑ « Anti-corruption and Integrity Outlook 2024» παρουσιάζοντας την πρόοδο της χώρας στο εν λόγω πεδίο.

 Η έκθεση του ΟΟΣΑ σκοπό έχει να αναδείξει τα δυνατά και αδύνατα σημεία καθώς και την αποτελεσματικότητα των εθνικών πλαισίων δημόσιας ακεραιότητας μέσα από τη μέτρηση της Ποιότητας του Στρατηγικού Πλαισίου κατά της Διαφθοράς, της Δημόσιας Λογοδοσίας, του Εσωτερικού Ελέγχου και της Διαχείρισης Κινδύνων.

Στον Δείκτη που αφορά στο Στρατηγικό Πλαίσιο, η Ελλάδα κατατάσσεται στην δεύτερη (2η) καλύτερη θέση (ισοβαθμία με Τσεχία, Εσθονία, Κορέα και Πολωνία) όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματος παρακολούθησης της Στρατηγικής, στην πέμπτη (5η) καλύτερη θέση (ισοβαθμία με Εσθονία και Ουγγαρία) αναφορικά με τον βαθμό υλοποίησης της Στρατηγικής και στην έκτη (6η) καλύτερη θέση μεταξύ των μελών του ΟΟΣΑ (ισοβαθμία με Τσεχία και Φιλανδία) αναφορικά με την ποιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Ειδική μνεία γίνεται στο γεγονός ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς εγκρίνεται στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο (Υπουργικό Συμβούλιο).

Αναφορικά με την διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, η χώρα ανήκει στις 10 εκ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ που προβλέπουν και εφαρμόζουν ποινές σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων. Επιπρόσθετα, το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το Lobbying διακρίνεται καθώς είναι μεταξύ των 11 εθνικών πλαισίων από τα 38 των κρατών μελών του ΟΟΣΑ που παρέχουν ορισμό των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής και των εκπροσώπων συμφερόντων αλλά και προβλέπουν δικλείδες ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέσω της θεσμοθέτησης ποινών.  Επίσης, η χώρα είναι μεταξύ των 12  κρατών - μελών του ΟΟΣΑ σε σύνολο 38 των οποίων  το σύστημα εσωτερικού ελέγχου καλύπτει το σύνολο των δημόσιων οργανισμών. Επιπρόσθετα, στην έκθεση αναδεικνύεται το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες οι οποίες παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου και περιλαμβάνουν ρητά τους κινδύνους για τη δημόσια ακεραιότητα στο εθνικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων. Σημειώνεται επίσης ότι η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που διαθέτουν ένα ανεξάρτητο όργανο για την εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Τέλος, αναγνωρίζεται από τον ΟΟΣΑ ότι η χώρα διαθέτει εχέγγυα διαφάνειας στην πρόσβαση των δημόσιων δεδομένων καθώς κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες της δημόσιας διοίκησης, το κράτος παρέχει δημόσια δεδομένα προς επεξεργασία στο κοινό και όλα τα δεδομένα θεωρούνται καταρχήν «ανοικτά» στο κοινό.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συντονισμό με συναρμόδιους εθνικούς φορείς συνεχίζει να εντατικοποιεί τη συνεργασία της με τον ΟΟΣΑ με σκοπό την ανάδειξη των εθνικών πρωτοβουλιών σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο στο πεδίο της δημόσιας ακεραιότητας.