Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                17.05.2020

 

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ολοκλήρωσε την πρώτη φάση ενός συνεκτικού προγράμματος ελέγχων σε Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και Πρόνοιας με στόχο τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των φορέων αυτών. Συνολικά ελέγχθηκαν: 

 • 23 Ιδιωτικές Κλινικές (χωρίς Μονάδα Τεχνητού Νεφρού )
 • 13 Ιδιωτικές Κλινικές με Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
 • 2 Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
 • 34 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
 • 18 Προνοιακές Δομές 

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από τις 27.04.2020 έως τις 14.05.2020 στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Η περίμετρος του ελέγχου αφορούσε στη συμμόρφωση των φορέων με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας τους με επίκεντρο την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής επέλεξαν το δείγμα προς έλεγχο από το συνολικό πληθυσμό των εν λόγω φορέων βάσει τυχαίας δειγματοληψίας με βασικά κριτήρια, το είδος του φορέα, τη δυναμικότητα και τη γεωγραφική διασπορά. Αξιοποιήθηκε πρότυπο πρόγραμμα ελέγχου και οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές προχώρησαν σε σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας, λήψη φωτογραφικού υλικού, εξέταση προσώπων καθώς και στην επισκόπηση και λήψη εγγράφων και αρχείων.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Τα στελέχη της ΕΑΔ προέβησαν σε αυστηρές συστάσεις στους υπευθύνους των φορέων στους οποίους κατεγράφησαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Το σύνολο των ευρημάτων και διαπιστώσεων θα αξιολογηθεί για τυχόν περαιτέρω ενέργειες από τα αρμόδια ελεγκτικά και δικαιοδοτικά όργανα του κράτους.

Α. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ 52 ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(34 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και 18 Προνοιακές Δομές )

 • 10 φορείς (19,23%) δεν διέθεταν άδεια ίδρυσης.
 • 12 φορείς (23,00%) δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας, ενώ 1 φορέας ήταν σε διαδικασία αδειοδότησης.
 • 34 φορείς (62,96%) δεν διέθεταν Οργανισμό και 12 φορείς (23%) δεν διέθεταν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
 • 4 ΜΦΗ (11,80% των 34 μονάδων του δείγματος) είχαν υπερβεί τη δυναμικότητά τους.
 • 7 φορείς (13,46%) δεν έκαναν θερμομέτρηση προσωπικού κατά την προσέλευση.
 • 19 φορείς (36,54%) δεν είχαν αναρτήσει έντυπες οδηγίες υγιεινής χεριών.
 • 6 φορείς (11,54%) δεν είχαν τοποθετήσει αντισηπτικά στον χώρο
 • 7 φορείς (13,46%) δεν είχαν τοποθετήσει σήμανση στην είσοδο για απαγόρευση επισκεπτηρίου.
 • 8 φορείς (15,38%) δεν τηρούσαν τους κανόνες για αποφυγή συναθροίσεων και συγχρωτισμού.
 • 3 φορείς (5,77%) δεν διέθεταν θάλαμο απομόνωσης.
 • 5 φορείς (9,62%) δεν είχαν προβλέψει τήρηση διαδικασίας καθημερινής επιτήρησης των περιθαλπόμενων για εκδήλωση ύποπτης συμπτωματολογίας.
 • 25 φορείς (48,08%) είχαν εκπονήσει διαδικασία άμεσης απομάκρυνσης προσωπικού σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτης συμπτωματολογίας.
 • 9 φορείς (17,31%) δεν είχαν προμηθευτεί διαγνωστικά τεστ κορωνοιού.
 • 39 φορείς (75,00%) φορείς δεν είχαν περιστατικό θανάτου και σε 10 φορείς (19,23%) είχε προβλεφθεί η διαδικασία τήρησης των οδηγιών για τη διαχείριση νεκρών σωμάτων. 3 φορείς (5,77%) δεν είχαν σχετική διαδικασία.
 • 51 φορείς (98,08%) είχαν προμηθευτεί: α) μέσα ατομικής προστασίας και υλικά για την υγιεινή χεριών και την αναπνευστική υγιεινή και β) τηρούσαν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες για τον καθαρισμό επιφανειών και χώρων.
 • 50 φορείς (96,15%) είχαν εκπαιδεύσει το προσωπικό για την ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας

Όσον αφορά στην τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας:

 • για καταγραφή των ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων: σε 36 (69,23%) φορείς  δεν υπήρξε κρούσμα και σε 16 (30,77) φορείς είχε προβλεφθεί τήρηση διαδικασίας καταγραφής
 • για άμεση δήλωση τέτοιων κρουσμάτων στον ΕΟΔΥ:  σε 34 (65,38%) φορείς δεν υπήρξε κρούσμα και σε 18 (34,62%) φορείς είχε προβλεφθεί τήρηση διαδικασίας άμεσης δήλωσης στον ΕΟΔΥ.
 • για διαχείριση περιστατικού ύποπτης συμπτωματολογίας: σε 22 (42,31%) φορείς δεν είχε προκύψει τέτοια συμπτωματολογία και σε 30 (57,69%) φορείς είχε προβλεφθεί τήρηση της σχετικής διαδικασίας.
 • για διαχείριση περιστατικού οξείας λοίμωξης αναπνευστικού: σε 24 (46,15%) φορείς δεν είχε προκύψει τέτοια συμπτωματολογία και σε 28 (53,85%) φορείς είχε προβλεφθεί τήρηση της σχετικής διαδικασίας.

Β. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ 38 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (13 με Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 • Όλες οι ελεγχόμενες Κλινικές και Μονάδες (100%) διέθεταν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, όπως επίσης Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας σε ισχύ, πλην 1 Κλινικής που τελούσε σε διαδικασία ανανέωσης της Βεβαίωσης.
 • Στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που ελέγχθηκαν, τηρούνταν τα προβλεπόμενα στις σχετικές Π.Ν.Π., εγκυκλίους και οδηγίες για τη λήψη μέτρων που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης του SARS COV-2.
 • 13 κλινικές (36,1%) δεν είχαν καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων.
 • 4 Κλινικές (11,8%) και 1 ΜΧΑ (50%) δεν διέθεταν Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.
 • Από το σύνολο των Κλινικών που διαθέτουν χειρουργικά τμήματα, 24 είχαν αναστείλει τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων ενώ σε 1 Κλινική δεν είχε ανασταλεί η λειτουργία τους.
 • Σε 5 Κλινικές υπήρξαν θετικά δείγματα στον ιό μέσω τεστ με τη μέθοδο PCR και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ είτε από την Κλινική είτε από το συνεργαζόμενο εργαστήριο είτε από το Παστέρ.
 • 2 Κλινικές (5,26%) δεν διέθεταν θάλαμο απομόνωσης.
 • 3 Κλινικές 7,90%) δεν τηρούσαν διαδικασία καταγραφής συμπτωμάτων προσωπικού με πιθανή έκθεση στον SARS-COV-2.
 • 4 Κλινικές (10,53%) δεν είχαν σήμανση στην είσοδο με οδηγίες για δήλωση συμπτωμάτων και χρήση μέσων ατομικής προστασίας.
 • 2 Κλινικές (5,26%) διέθεταν μόνο καλλυντικά και όχι βιοκτόνα αντισηπτικά χεριών.
 • Σε 5 Κλινικές υπήρξαν θετικά δείγματα στον ιό μέσω τεστ με τη μέθοδο PCR και ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ είτε από την Κλινική είτε από το συνεργαζόμενο εργαστήριο είτε από το Παστέρ.
 • Σε 1 Κλινική (2,64%) διαπιστώθηκε συγχρωτισμός ασθενών και ιατρών εντός της Κλινικής, καθώς και συγχρωτισμός υπαλλήλων ενώ 
 • Σε 1 Κλινική (2,64%) διαπιστώθηκε μη τήρηση της απόστασης των κλινών μεταξύ τους σε πλήρεις πολύκλινους θαλάμους.
 • Στην πλειοψηφία των ελεγχόμενων Κλινικών και Μονάδων διαπιστώθηκε ότι: τηρούνταν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προφύλαξη ασθενών που ανήκαν σε ευπαθείς ομάδες και οι κανόνες για το επισκεπτήριο, γινόταν ορθή απολύμανση χώρων και επιφανειών, τηρούνταν οι ειδικές οδηγίες για το προσωπικό καθαριότητας και η διαδικασία απολύμανσης του ιατρικού εξοπλισμού. Επίσης υπήρχαν αντισηπτικά στην είσοδο και τους κοινόχρηστους χώρους και γινόταν θερμομέτρηση κατά την είσοδο, καθώς και έλεγχος συμπτωμάτων προσωπικού πριν την έναρξη της εργασίας του.

                                                                                                        Εθνική Αρχή Διαφάνειας

                                                                                                                Ο Διοικητής

 

                                                                                                              Άγγελος Μπίνης