Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: «Έλεγχοι της Εθνική Αρχής Διαφάνειας σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, αναφορικά με την αδειοδότηση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων».

 

Η ΕΑΔ διενήργησε αυτεπάγγελτους ελέγχους σε Αθλητικά Κέντρα ανά την επικράτεια, με αντικείμενο την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην αδειοδότηση των αθλητικών τους εγκαταστάσεων.

Από τις σημαντικότερες διαπιστώσεις των ελέγχων σε δύο (2) Αθλητικά Κέντρα ήταν ότι, οι αρμόδιοι φορείς, προέβησαν στη χορήγηση αδειών λειτουργίας, αν και τα υποβληθέντα αιτήματα αδειοδότησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων, συνοδεύονταν από ελλιπή ή/και μη επικαιροποιημένα δικαιολογητικά καθώς επίσης και ότι στις αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας, δεν γινόταν αναφορά στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των θεατών.

Με τις εκθέσεις διατυπώθηκαν προτάσεις/συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής προτάσεις ανά φορέα:

1. Στη Γ.Γ.Α. να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των διατάξεων ως προς:

α) την υποχρέωση των Αθλητικών Κέντρων να αναρτούν τις άδειες λειτουργίας τους, στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεών τους, προς ενίσχυση της διαφάνειας και της εδραίωσης της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αθλουμένων και θεατών,

β) την πρόβλεψη αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχων και

γ) να παράσχει οδηγίες στις Περιφέρειες και στους Δήμους, ως προς τις υποχρεώσεις τους για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, με βάση την αθλητική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

2. Στις Περιφέρειες, στους Δήμους και στα Αθλητικά Κέντρα:

α) Οι αρμόδιες Περιφέρειες να προβούν σε επανέλεγχο των αδειοδοτηθεισών αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της αθλητικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να μεριμνούν για τη διενέργεια, των προβλεπόμενων ετήσιων τακτικών ελέγχων στα Αθλητικά Κέντρα.

β) Οι αρμόδιοι Δήμοι να προβούν σε ανάκληση των χορηγηθεισών αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και ακολούθως στη σφράγισή τους, καθώς εκδόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενοι στην αθλητική ή/και περιβαλλοντική νομοθεσία όροι.

γ) Τα Αθλητικά Κέντρα να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (χρήση σήμανσης, ταινιών, κ.λπ.) για τη μη χρήση από το κοινό, αθλητικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί.

Ενόψει των ανωτέρω, ζητήθηκε η πειθαρχική δίωξη των οργάνων των αρμόδιων Δήμων που χορήγησαν άδειες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπαλλήλου Δήμου, που βεβαίωσε την πληρότητα των υποβληθέντων φακέλων αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αθλητικής ή/και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.