Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχοι της ΕΑΔ σε κατασκηνώσεις  που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις με αντικείμενο τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας, της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Κλιμάκια Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της ΕΑΔ, κατά το διάστημα 1.7.2023 έως 31.8.2023 διενήργησαν ελέγχους σε κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα, με αντικείμενο τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας, της ποιότητας και επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, από τις 121 κατασκηνώσεις που είχαν υποβάλλει αίτημα αδειοδότησης, αδειοδοτήθηκαν οι 110 και βάσει σχεδιασμού ανάλυσης διακινδύνευσης ελέγχθηκαν 45.

ο Τομέας Υγείας και Πρόνοιας της ΕΑΔ δημιούργησε βάση δεδομένων με πληροφορίες για το σύνολο των κατασκηνώσεων της χώρας που λειτουργούν με ίδια μέσα, με σκοπό την ενημέρωση της Αρχής και την επιλογή του ελεγκτικού αντικειμένου τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και μελλοντικά.

Διαπιστώσεις-Ευρήματα:

22/121 κατασκηνώσεις υπέβαλαν αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών μεταγενέστερα της τιθέμενης προθεσμίας από τις ισχύουσες διατάξεις.

84/121 αδειών λειτουργίας των κατασκηνώσεων από τις Περιφέρειες εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της τιθέμενης προθεσμίας .  

Σε τουλάχιστον 12 κατασκηνώσεις δεν τηρούνταν αρχείο αντιγράφου ποινικού μητρώου και υπευθύνων δηλώσεων των εργαζομένων τους κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Σε 8 κατασκηνώσεις δεν είχε διενεργηθεί δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος της καταλληλόλητας του πόσιμου νερού του δικτύου .

26 κατασκηνώσεις δεν τηρούσαν στον χώρο τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προς επίδειξη σε κάθε έλεγχο.

12 κατασκηνώσεις δεν είχαν προβεί α) την έκδοση απόφασης ορισμού υπευθύνου προστασίας ανηλίκων και την κοινοποίηση αυτής στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, Ε.Κ.Κ.Α.), β) την τήρηση αντιγράφων ποινικού μητρώου και υπεύθυνων δηλώσεων για το σύνολο του προσωπικού γ) την αναγραφή σε εμφανές σημείο της κατασκήνωσης, του ονοματεπωνύμου του υπεύθυνου προστασίας ανηλίκων, δ)τήρηση σχετικού βιβλίου καταγραφής περιστατικών σχετικά με τα αναφερόμενα στις διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων.

25 κατασκηνώσεις δεν ακολουθούσαν την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων ήτοι καταστραμμένες σίτες, μη σωστή αποθήκευση τροφίμων και λοιπών, μη τήρηση αρχείου θερμοκρασιών στα ψυγεία.

20 κατασκηνώσεις δεν είχαν επαρκή στελέχωση με τις προβλεπόμενες ειδικότητες προσωπικού.

9 κατασκηνώσεις δεν είχαν αναπτύξει στο χώρο βραχείας νοσηλείας (αναρρωτήριο) το πλήθος των κλινών που υποχρεούταν βάσει των διατάξεων.

13 κατασκηνώσεις δεν διέθεταν πιστοποίηση εξοπλισμού γηπέδων και παιδικών χαρών

Συστάσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Τα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποιήθηκαν στο αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στις αρμόδιες Περιφέρειες, στους ελεγχόμενους φορείς και έγιναν βελτιωτικές προτάσεις/συστάσεις αντίστοιχα για όλα τα ανωτέρω.

Επιπροσθέτως έγιναν συστάσεις για πραγματοποίηση ασκήσεων εκκένωσης των κατασκηνώσεων κατά την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

Από την ΕΑΔ σχεδιάζονται και διενεργούνται σε ετήσια βάση στο σύνολο της Επικράτειας έλεγχοι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος, με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των φορέων με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία τους καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας.