Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Οι Δ/νσεις Διοικητικού των υπηρεσιών και των φορέων του ελληνικού δημοσίου, οφείλουν, να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τον έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών, των υπαλλήλων της υπηρεσίας ή του φορέα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στην ιστοσελίδα της αρχής, είναι εν λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα/εφαρμογή (https://rns.aead.gr/titloi/login.asp), στην οποία οι Δ/νσεις Διοικητικού των υπηρεσιών και των φορέων του ελληνικού δημοσίου, υποχρεούνται να καταχωρίζουν τις πληροφορίες για τους σχετικούς ελέγχους γνησιότητας των τίτλων σπουδών, των υπαλλήλων τους και να ενημερώνουν εγγράφως την ΕΑΔ.

Με βάση την ως άνω υποχρέωση των υπηρεσιών, εστάλη στην ΕΑΔ έγγραφο, από Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο, ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, για μη γνήσιο τίτλο σπουδών, εργαζομένου/ης εκπαιδευτικού σε Σχολείο περιοχής ευθύνης της.

Με αφορμή το ως άνω έγγραφο, η ΕΑΔ διεξήγαγε έλεγχο αυτεπαγγέλτως, σε σχολική μονάδα διεύθυνσης εκπαίδευσης των Αθηνών,  με αντικείμενο τη γνησιότητα των τίτλων σπουδών του/της εκπαιδευτικού.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, ο/η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο προκήρυξης για τις θέσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων, κατέθεσε μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποδείχθηκε μη γνήσιος και η αρμόδια Δ/νση Εκπ/σης, πέραν της ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα, προχώρησε σε πειθαρχική δίωξη του/της εκπαιδευτικού, για το πειθαρχικό παράπτωμα της  διατήρησης στον φάκελό του/της, μη γνήσιου τίτλου σπουδών, ολοκληρώνοντας ούτως τις οφειλόμενες από τις διατάξεις ενέργειές της.

Ο/Η εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της προκήρυξης, συνυπέβαλε την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία δήλωνε τη γνησιότητα, του ως άνω μεταπτυχιακού τίτλου.

Η ανωτέρω ψευδής δήλωση, συνιστά παράβαση η οποία  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ενώ ταυτόχρονα συνιστά και το πειθαρχικό παράπτωμα της  αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι, ο/η εκπαιδευτικός τελικά, κατέλαβε θέση Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας, χωρίς ο  εν λόγω τίτλος να μοριοδοτηθεί, αφού είχε αποδειχθεί η  πλαστότητά του.

Ύστερα από τον παραπάνω έλεγχο, η ΕΑΔ διαβίβασε την Έκθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς ποινική αξιολόγηση και αναζητήθηκαν οι ανάλογες πειθαρχικές ευθύνες για τον/την εκπαιδευτικό.

Η ΕΑΔ συνεχίζει αντίστοιχους ελέγχους, σε όλο το ελληνικό δημόσιο σε όλη τη χώρα.