Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                                                       05.08.2020

Οι Μικτές ομάδες ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση του προγράμματος οριζόντιων ελέγχων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο ) που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του ασύλου και της μετανάστευσης.

Ειδικότερα στις 29.07.2020 διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα ΜΚΟ στον Χολαργό Αττικής καθώς και στις εγκαταστάσεις Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καστοριά με αντικείμενο τη διακρίβωση της συμμόρφωσης των ως άνω οντοτήτων με το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και χρηματοδότησής τους.

Ευρήματα κατά τον επιτόπιο έλεγχο στην Έδρα και στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (δυναμικότητας 36 κλινών)

  • Διενεργήθηκε επισκόπηση και συλλογή των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών στοιχείων λειτουργίας και διαχείρισης.
  • Κατεγράφησαν οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι (31 άρρενες ηλικίας 12-18 ετών) καθώς και οι παρόντες -8- εργαζόμενοι (εκ των -21- συνολικά δηλωθέντων απασχολουμένων).
  • Συγκεντρώθηκαν στοιχεία και ελέγχθηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της εν λόγω Δομής φιλοξενίας (τεχνικές προδιαγραφές κτηρίων και ζητήματα ασφάλειας, συνθήκες υγιεινής, τήρηση μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του SARS COV2) 
  • Ελέγχθηκε η διαδικασία παραπομπής, υποδοχής και αποχώρησης των φιλοξενουμένων από τη δομή και εν γένει η υλοποίηση των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών δελτίων των παραπάνω .
  • Ενεργήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος της πληρότητας των στοιχείων των ατομικών φακέλων των παρόντων, καθώς και αποχωρησάντων ανηλίκων 
  • Συντάχθηκε λεπτομερής Έκθεση Αυτοψίας, σχετικά με: α) λειτουργικές προδιαγραφές, β) χρησιμοποιούμενους χώρους και γ) υλικοτεχνικό εξοπλισμό της Δομής.
  • Κατεγράφησαν ελλείψεις σε αντισηπτικά, μάσκες, υγρά σαπούνια κ.λπ., που προβλέπονται από τις διατάξεις για την προστασία από την πανδημία του COVID-19.

Τα μέλη των ομάδων ελέγχου θα προβούν στην αποτίμηση και την επεξεργασία του συγκεντρωθέντος υλικού, βάσει προτυποποιημένης ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπει και διασταυρωτικές επαληθεύσεις με τα τηρούμενα στοιχεία στις δημόσιες βάσεις δεδομένων.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Εθνική Αρχή Διαφάνειας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο Διοικητής 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   'Αγγελος Μπίνης