Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχος της ΕΑΔ σε ανώνυμη εταιρεία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, αναφορικά με τη γνησιότητα βεβαίωσης προϋπηρεσίας υπαλλήλου, με τη συμβολή της οποίας κατατάχθηκε πρώτος στον αξιολογικό πίνακα του φορέα του, καταλαμβάνοντας τη μοναδική θέση που είχε προκηρυχθεί για την ειδικότητά του.

Η ΕΑΔ, με αφορμή έγγραφο του Προέδρου ανώνυμης εταιρείας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και με σκοπό την ανάδειξη της πλημμελούς διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλου, διεξήγαγε έλεγχο με έναυσμα την επιβεβαίωση της γνησιότητας της βεβαίωσης προϋπηρεσίας του/της υπαλλήλου, που είχε κατατεθεί στον φορέα με σκοπό τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας του/της.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, στο πλαίσιο προκήρυξης με επίβλεψη του ΑΣΕΠ, ο/η υπάλληλος, είχε καταθέσει στον Φορέα πρόσληψης, ως δικαιολογητικό μοριοδότησης εμπειρίας, αντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα να καταταχθεί πρώτος/η στον αξιολογικό πίνακα, καταλαμβάνοντας έτσι τη μοναδική θέση που είχε προκηρυχθεί για την ειδικότητά του/της, ενώ ακολουθούσαν και άλλοι υποψήφιοι/ες στον αξιολογικό πίνακα.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της εν λόγω βεβαίωσης δεν επιβεβαιώθηκε ως προς την ημερομηνία έκδοσής της.

 

Συγκεκριμένα :

 

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η βεβαίωση που κατατέθηκε στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, φέρει διαφορετική (προγενέστερη) ημερομηνία από την ημερομηνία που εκδόθηκε, καθώς φαίνεται ότι με εξωτερική παρέμβαση έχει εξαλειφθεί αριθμός στην ημερομηνία έκδοσής της.

Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, ήταν μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Επίσης, υπάλληλος άλλου δημόσιου φορέα, επικύρωσε το γνήσιο του αντιγράφου της εν λόγω βεβαίωσης, με ημερομηνία προγενέστερη της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσής της, με αποτέλεσμα να υποβληθεί στον φορέα η μη γνήσια βεβαίωση προϋπηρεσίας, ως προς την ημερομηνία έκδοσής της, προκειμένου να κατατεθεί εντός της χρονικής προθεσμίας της προκήρυξης.

Τελικά, ο/η υπάλληλος, με τη συμβολή και της μοριοδότησης της ανωτέρω προϋπηρεσίας, κατατάχθηκε πρώτος/η στον αξιολογικό πίνακα, καταλαμβάνοντας έτσι, τη μοναδική θέση που είχε προκηρυχθεί για την ειδικότητά του/της, ενώ ακολουθούσαν και άλλοι υποψήφιοι/ες στον αξιολογικό πίνακα.

Εν κατακλείδι, χωρίς τα ανωτέρω μόρια, δεν θα είχε προχωρήσει η πρόσληψή του/της εν λόγω υπαλλήλου και θα είχε προσληφθεί άλλος/η υποψήφιος/α.

Ύστερα από τον παραπάνω έλεγχο, η ΕΑΔ διαβίβασε την Έκθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς ποινική αξιολόγηση και πρότεινε στη Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας (ΝΠΙΔ), με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού, τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, την κλήση του/της υπαλλήλου σε προηγούμενη ακρόαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον προκύψουν παραβάσεις, την ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, του/της υπαλλήλου.

Περαιτέρω, προτάθηκε στον Φορέα, να προβεί στον έλεγχο της γνησιότητας των τίτλων σπουδών, που κατατέθηκαν από τον/την υπάλληλο και στην επανάληψη του ελέγχου της κατάταξης, ως προς τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας όλων των υπάλληλων που προσελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω προκήρυξης.