Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Έλεγχος της ΕΑΔ με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής.

Sxolikes ekdromes Twitter 768px1


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν αιτήματος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο τη νομιμότητα της διαδικασίας πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών, κατά τα σχολικά έτη 2021-22, 2022-23 στο σύνολο των σχολικών μονάδων του Ν. Αττικής - 14 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (7 Πρωτοβάθμιας και 7 Δευτεροβάθμιας), περίπου 600.000 μαθητές.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των σχολικών μονάδων, ο έλεγχος διεξάγεται με τη μέθοδο δειγματοληψίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και θα εκδοθούν εκθέσεις ανά σχολική μονάδα του δείγματος.

Για τις εκδρομές/διδακτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα διαπιστώθηκε ότι:

  • Δεν είχε καταρτισθεί εγγράφως ετήσιος προγραμματισμός όπως προβλέπεται.
  • Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν, δεν επιβεβαιώθηκε η προηγούμενη απαραίτητη έγγραφη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών/διδακτικών επισκέψεων.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία λήψης οικονομικών προσφορών.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προέκυψε η προβλεπόμενη έγγραφη ενημέρωση της Τροχαίας για τον έλεγχο των οχημάτων.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις, προέκυψαν κατά πολύ υπεράριθμοι συνοδοί καθηγητές χωρίς ειδική αιτιολογία στην πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, καθ’ υπέρβαση της προβλεπόμενης αναλογίας συνοδών καθηγητών/μαθητών

Μεταξύ άλλων προτάθηκαν:

1. Στην αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να εξετάσει την δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών αναφορικά με την αναλυτική καταγραφή των ενεργειών του αρχηγού της εκδρομής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των χώρων που επιλέγονται για τη διαμονή, εστίαση, άθληση και ψυχαγωγία των μαθητών και μαθητριών και των εγγράφων που πρέπει να αναζητούνται για την πιστοποίηση της νόμιμης λειτουργίας τους, καθώς και των όρων και προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής τους.

2. Στον/Στην Προϊστάμενο/η της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έκθεσης:

α) να διερευνήσει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα αναφερόμενα σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 7 της υ.α. 20883/ΓΔ4/2020 (Β΄456) Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην ενημέρωση της Διεύθυνσης Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, για να διενεργηθεί έλεγχος καταληλότητας των οχημάτων πριν την αναχώρηση των μαθητών/μαθητριών στις μετακινήσεις τους,

β) να προβεί στις δέουσες ενέργειες αρμοδιότητάς του/της, στην περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων και

γ) Απηύθυνε συστάσεις στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας να εφαρμόζει απαρέγκλιτα, τις προβλεπόμενες από την υ.α. 20883/ΓΔ4/2020 (Β΄456) Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαδικασίες, σχετικά με τις εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών.

Οι Έλεγχοι συνεχίζονται για το σύνολο των σχολικών μονάδων του Νομού Αττικής