Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχος της ΕΑΔ σε Δήμο με αντικείμενο τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης και τις διαδικασίες υλοποίησης και παραλαβής δύο προμηθειών (σύστημα επισκόπησης και καταγραφής λειτουργικής κατάστασης αγωγών και γεωτρήσεων, ψηφιακοί αισθητήρες ροής, κλπ) που αφορούσαν στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης προϋπολογισμού  8.064.800,00 € και  7.591.350,00 €.

Κατόπιν καταγγελίας διενεργήθηκε έλεγχος για το χρονικό διάστημα 2013 έως 2019 σε Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, τις διαδικασίες υλοποίησης και παραλαβής δύο προμηθειών (σύστημα επισκόπησης και καταγραφής λειτουργικής κατάστασης αγωγών και γεωτρήσεων, ψηφιακοί αισθητήρες ροής, κλπ) που αφορούσαν στην αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του εν λόγω Δήμου, προϋπολογισμού  8.064.800,00 € και  7.591.350,00 €, αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των δύο προμηθειών είχε ενταχθεί στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

  • Οι διακηρύξεις των δύο προμηθειών δεν έλαβαν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία δημοσιότητα.
  • Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των δύο διαγωνισμών έγινε μόνο από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο/η οποίος/α εν συνεχεία πλαστογράφησε την υπογραφή ενός εκ των δύο άλλων μελών και εξέδωσε ακριβή αντίγραφα Πρακτικών Αξιολόγησης χωρίς να υφίστανται τα πρωτότυπα.
  • Αναφορικά με την προμήθεια ειδών της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, ο έλεγχος κατέδειξε την απουσία νομίμων παραστατικών πώλησης και πιστοποίησης της εγκατάστασής τους.
  • φέρεται να εκδόθηκαν μη νόμιμα δικαιολογητικά και φέρεται να παραδόθηκαν κάποια είδη της προμήθειας, με σκοπό μόνο τη δοκιμαστική λειτουργία και παρακαταθήκη ειδών της σύμβασης της προμήθειας και όχι προς πώληση στον εν λόγω Δήμο. Αυτά παρελήφθησαν για λογαριασμό του Δήμου όχι από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αλλά από τον/την ίδιο/α υπάλληλο που ήταν και Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στα παραπάνω είδη περιλαμβανόταν και ειδικά διαμορφωμένο όχημα τύπου VAN με Φορητό Σταθμό Διαρροής, για το οποίο όταν ζητήθηκαν στοιχεία από τον Δήμο, διαβιβάστηκε έγγραφο ταξινόμησης οχήματος με μεταγενέστερη ημερομηνία από τη φερόμενη ως ημερομηνία παραλαβής του.
  • Εκδόθηκαν από τον/ην ίδιο ανωτέρω υπάλληλο αναρμοδίως έγγραφα με ψευδή ημερομηνία που οδήγησαν σε πληρωμή ποσού 3.018.980,88 € στην ανάδοχο κοινοπραξία, τα οποία δεν ήταν σύμφωνα με τον τύπο που έπρεπε να ακολουθηθεί για αυτή διαδικασία (εντολή πληρωμής και πιστοποίηση αντί του ορθού πρωτοκόλλου παραλαβής). Τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάστηκαν προς υπογραφή και υπογράφηκαν και από δεύτερο/η υπάλληλο του Δήμου, ο/η οποίος κατά τον έλεγχο ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τι υπέγραφε.
  • Εκδόθηκε ψευδής Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης για την εμπρόθεσμη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών αξίας 3.018.980,88 €. Κατόπιν αυτής η ανάδοχος προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια για την έκδοση διαταγής πληρωμής την οποία και εξέδωσε το δικαστήριο. Ακολούθως, ο/η τότε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος δεν έθεσε ως όφειλε, στην Οικονομική Επιτροπή ως θέμα την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης της διαταγής πληρωμής, αυτή κατέστη τελεσίδικη και η ανάδοχος κοινοπραξία πληρώθηκε.
  • Όλες οι ανωτέρω ενέργειες των υπαλλήλων του Δήμου αλλά και του/ης τότε Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου συνετέλεσαν ουσιωδώς και κατά κρίσιμο τρόπο στην πληρωμή μέρους της προμήθειας της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης ύψους 3.018.980,88 € καθώς επίσης και της επιδικασθείσας σε βάρος του Δήμου δικαστικής δαπάνης, ποσού 59.770,00 € και λοιπών εξόδων ύψους 1.194,00 €, παρά τη μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε α) στον οικείο Δήμο για πειθαρχική δίωξη των εμπλεκομένων υπαλλήλων και β) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση, ενώ απόσπασμα της Έκθεσης Ελέγχου διαβιβάστηκε α) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με πρόταση να διενεργηθεί έλεγχος στην ανάδοχο κοινοπραξία και β) στη Γενική Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών με πρόταση τη διενέργεια ελέγχου στην ανάδοχο κοινοπραξία.