Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχος της ΕΑΔ σε Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο τη μη νόμιμη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ζώα.

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, κλιμάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ, πραγματοποίησε έλεγχο σε Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο, με αντικείμενο τη μη νόμιμη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ζώα, σε τομογράφο που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι διενεργήθηκε διαγνωστικός έλεγχος μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ζώο, σε τομογράφο που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν αιτήματος Κτηνιάτρου- Ακτινολόγου, Καθηγητή Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου. Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου δεν διαπιστώθηκε η παρουσία Iατρού – Ακτινοδιαγνώστη στον μαγνητικό τομογράφο, σε αντίθεση με τα εκ του νόμου οριζόμενα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήθηκε:

  • ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος, ως αρμόδια αδειοδοτούσα και εποπτεύουσα Αρχή, να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Διαγνωστικό Κέντρο και για την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τον Ιατρό – Ακτινολόγο και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Διαγνωστικού κέντρου.
  • Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου, να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες περαιτέρω ελέγχου και τυχόν γνωμοδότησης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Διαγνωστικό Κέντρο
  • ο Πρύτανης του οικείου Πανεπιστημίου να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες πειθαρχικού ελέγχου του Καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής
  • το Διαγνωστικό Κέντρο να μεριμνήσει α) για την καθημερινή παρουσία ιατρού - ακτινοδιαγνώστη καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας εξετάσεων στο τμήμα απεικονίσεων, σύμφωνα με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα και β) για την αλλαγή στην επωνυμία της εταιρείας στο έντυπο Ε4 της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων της, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις κατά την κρίση της ενέργειές της αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, ως προς την έκδοση φορολογικών παραστατικών στοιχείων από τον ελεγχόμενο φορέα.