Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Κατόπιν καταγγελίας, Επιθεωρητές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατά το χρονικό διάστημα 2018 – 2021, διενήργησαν έλεγχο σε Γενικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αντικείμενο τη λειτουργία της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου και τη διερεύνηση της νομιμότητας αμοιβών των εργαζομένων της Κλινικής από φαρμακευτικές εταιρείες.

Η Κλινική παρείχε εξειδικευμένη και σημαντική υγειονομική περίθαλψη στους πάσχοντες και παρήγαγε επιστημονικό έργο υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα μέλη της αμείβονταν για τη συμμετοχή τους σε πολλές κλινικές δοκιμές και λάμβαναν τιμητικές αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες ως προσκεκλημένοι ομιλητές ή ως συμμετέχοντες σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων, κατά τις σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΦ και τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

  • Κατά τα έτη 2014 – 2018, σε κάποιες περιπτώσεις, ιατροί της Κλινικής α) παρέβησαν τις διατάξεις περί ανωτάτων ορίων αποδοχών ιατρών ΕΣΥ και β) προέβησαν σε αντίστοιχες υπογραφές ανακριβών υπεύθυνων δηλώσεων περί της τήρησης των ως άνω ανώτατων ορίων αποδοχών, κατά παράβαση του Ν. 1599/1986.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ως άνω ιατροί έλαβαν χρηματικά ποσά που δεν δικαιούνταν, τα οποία, για το χρονικό διάστημα 2014 - 2018, κυμαίνονταν συνολικά, για κάθε ιατρό, από 10.000 έως 70.000 ευρώ, περίπου. Τα καταβληθέντα ποσά προέρχονταν από ιδιωτικούς πόρους (πρόσθετες αμοιβές Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης / ΕΛΚΕΑ) και από δημόσιους πόρους (πρόσθετες αμοιβές από εφημερίες).

  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου δεν έλεγξαν τους ιατρούς για την τήρηση των διατάξεων περί ανωτάτων ορίων αποδοχών ιατρών ΕΣΥ. Επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου δεν ενημέρωσαν σχετικά το Ελεγκτικό Συνέδριο, στερώντας του κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ελέγχου.
  • Πέραν των ανωτέρω, διαπιστώθηκε επιπροσθέτως ότι οι προβλεπόμενοι και εγκεκριμένοι από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου χρόνοι συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές τριών (3) ιατρών ήταν τόσο μεγάλοι που, αν οι εγκεκριμένες κλινικές μελέτες εξελίσσονταν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες δε θα ασχολούνταν σχεδόν καθόλου με το κύριο έργο τους, θέτοντας σε αμφισβήτηση την περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ απαίτηση του ν. 1397/1983.

Η Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάστηκε α) στο Υπουργείο Υγείας με σύσταση για διενέργεια ελέγχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των Νοσοκομείων της χώρας για υπέρβαση ανωτάτων ορίων απολαβών ιατρών ΕΣΥ, β) στην οικεία ΥΠΕ με σύσταση για βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου υπέρβασης αποδοχών ιατρών ΕΣΥ και για πειθαρχική δίωξη των εμπλεκομένων ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων, γ) στη Διοίκηση του Νοσοκομείου με σύσταση για επιβολή ενός πρακτικού ανώτατου αθροιστικού χρόνου συμμετοχής εργαζομένων σε κλινικές δοκιμές κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και δ) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση.