Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Έλεγχος της ΕΑΔ σε κοινωφελή επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ) δήμου της Ηπείρου με αντικείμενο τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ως προς την παρουσία υπαλλήλου-μουσικού και τη σχετική επιτήρηση του από τα αρμόδια όργανα του φορέα.

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, η Ε.Α.Δ. διενήργησε έλεγχο σε κοινωφελή επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) δήμου της Ηπείρου, με αντικείμενο τη σύννομη παρουσία υπαλλήλου με σύμβαση αορίστου χρόνου και τη σχετική επιτήρηση από τα αρμόδια όργανα του φορέα. Ο/η υπάλληλος προΐστατο της οικείας φιλαρμονικής, κατέχοντας παράλληλα ανάλογη θέση και σε δήμο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πριν την έναρξη του ελέγχου, ο/η υπάλληλος είχε ήδη διωχθεί πειθαρχικά, για μη υποβολή δηλώσεων του ν. 1256/1982 περί πολυθεσίας.

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

  • Τα παρουσιολόγια που προσκομίστηκαν, εμφάνιζαν τον/την υπάλληλο να τηρεί το προβλεπόμενο ωράριο εργασίας και στους δύο φορείς, αν και αποδείχτηκε πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατον όσον αφορά τον ελεγχόμενο φορέα (κενό μόλις μίας ώρας μεταξύ λήξης του ενός ωραρίου και έναρξης του άλλου, ενώ η οδική απόσταση μεταξύ των δύο φορέων απαιτεί τουλάχιστον 2½ ώρες για να καλυφθεί).
  • Τα ως άνω ανακριβή παρουσιολόγια, συνυπογράφονταν από τον/την άμεσα προϊστάμενο/-η του/της υπαλλήλου, καθώς και από προϊστάμενο/-η αναρμόδιας προς τούτο υπηρεσίας του ελεγχόμενου φορέα.
  • Ο/η άμεσα προϊστάμενος/-η του/της υπαλλήλου, δεν ήλεγχε ως όφειλε την παρουσία και την τήρηση του ωραρίου και βεβαίωνε τις δεδουλευμένες ώρες εργασίας προς τη μισθοδοσία.
  • Ως εκ τούτου, μόνο κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, καταβλήθηκε αχρεωστήτως μέρος των αποδοχών του/της υπαλλήλου, ποσού τουλάχιστον 1.009,72€.
  • Ο/η εκκαθαριστής/-τρια μισθοδοσίας του φορέα, παρέλειπε κατ’ εξακολούθηση να παρακρατεί τον προβλεπόμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών επί των αποδοχών του/της υπαλλήλου.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οργανόγραμμα του φορέα, ζητήθηκε από τη διοίκησή του η άσκηση πειθαρχικών διώξεων, για την επιβολή των παρακάτω ποινών:

  • της οριστικής απόλυσης στον/στην υπάλληλο,
  • του προστίμου στον/στην άμεσα προϊστάμενο/-η του/της ανωτέρω υπαλλήλου,
  • της παρατήρησης στον/στην προϊστάμενο/-η, που αναρμοδίως συνυπέγραψε τα ανακριβή παρουσιολόγια και,
  • της επίπληξης στον/στην εκκαθαριστή/-τρια μισθοδοσίας.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τη διοίκηση του φορέα η ανάκτηση των προαναφερθέντων, αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, η αναδρομική παρακράτηση του διαφυγόντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ωραρίου.