17.03.2020

Στο πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών υλοποιήθηκε ένας από τους βασικούς στόχους της Πολιτείας για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στους υπαλλήλους των φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μία σαφής ενέργεια προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διοίκηση και τους θεσμούς.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 53 και 54 του ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, τροποποιούνται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προς εναρμόνιση με τις αντίστοιχες του ν.4622/2019 περί της δυνατότητας άσκησης από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας των ενδίκων μέσων της Ένστασης ή της Προσφυγής κατά Αποφάσεων Μονομελών και Συλλογικών Πειθαρχικών Οργάνων.

Πιο συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται ότι ο Διοικητής της Ε.Α.Δ.:

  • δύναται να ασκεί Ένσταση εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, συμπεριλαμβανομένης της ποινής του υποβιβασμού, γεγονός που του επιτρέπει την εξάντληση των ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων προς διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της πειθαρχικής διαδικασίας.
  • έχει το δικαίωμα Προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά τα οριζόμενα στις ειδικές διατάξεις περί πειθαρχικής αρμοδιότητας αυτού.

Η ως άνω περιγραφόμενη ενδυνάμωση των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου, αποδεικνύει τη συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την ουσιαστική δίωξη και τιμωρία των υπαλλήλων που τελούν αδικήματα διαφθοράς και για την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία του συστήματος απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης στους δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Παράλληλα δε, οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μία καθαρή δήλωση υποστήριξης και εμπιστοσύνης στους χιλιάδες άξιους και ακέραιους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς, που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον συχνά υπό αντίξοες και εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες, όπως συμβαίνει και στην παρούσα χρονική συγκυρία.

Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Ο Διοικητής

 

Άγγελος Μπίνης