Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε στις 02.02.2021 ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος με τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελο Μπίνη με στόχο τη συνεργασία για την ενίσχυση και την επικαιροποίηση των πειθαρχικών διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, τη λογοδοσία, καθώς και την ορθή απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης στους φορείς Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας συμφωνήθηκε η κωδικοποίηση του πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού και λοιπού προσωπικού όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η επικαιροποίηση των σχετικών διαδικασιών και η ενσωμάτωση αρχών και κανόνων που απορρέουν από την πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στις επιμέρους δράσεις συνεργασίας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, με σκοπό την αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας των σχετικών διαδικασιών, καθώς και την επιτάχυνση του έργου των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α.Συρίγος δήλωσε ότι « το θέμα του πειθαρχικού δικαίου για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ βασίζεται σε διατάξεις που, μεταξύ άλλων, ανατρέχουν στο Νόμο 5343 του 1932, σε ένα Προεδρικό Διάταγμα του 1933 ή στον νόμο 242 του 1976 περί πειθαρχικού Συμβουλίου Καθηγητών και Υφηγητών των ΑΕΙ. Είναι προφανές ότι χρήζει κωδικοποιήσεως και συνολικής αναθεωρήσεως. Η εμπειρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο θέμα της αντιμετωπίσεως πειθαρχικών παραπτωμάτων θα είναι πολύτιμη σε αυτή την προσπάθεια»

 

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Α.Μπίνης σημείωσε πως « με χαρά σήμερα προχωρήσαμε στην υπογραφή μνημονίου με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο, εδραιώνοντας έτι περαιτέρω τη συνεργασία μας στον τομέα της παρακολούθησης της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το πεδίο αυτό αποτελεί έναν σημαντικό τομέα του έργου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας το οποίο προσδοκούμε να επιδράσει θετικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια εκπαίδευση»