Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δεκαπέντε (15) Θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας Υπουργείων

 

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των δεκαπέντε (15) θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας στα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας Υπουργείων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4795/2021.

Ειδικότερα, οι θέσεις προς πλήρωση αφορούν τα ακόλουθα Υπουργεία:

 1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

2. Υπουργείο Εσωτερικών

3. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

4. Υπουργείο Υγείας

5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

7. Υπουργείο Ανάπτυξης

 8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

 9. Υπουργείο Δικαιοσύνης

10. Υπουργείο Πολιτισμού

 11. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 12. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

14. Υπουργείο Τουρισμού

15. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 26 του ν.2795/2021, τα οποία διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην πρόσκληση. Με την πρόσκληση καθορίζονται μεταξύ άλλων, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια εκτίμησης της συνέντευξης, της αξιολόγησης και της επιλογής των υποψηφίων.

Ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας αποσκοπεί στη διασφάλιση ηθικού και ακέραιου εργασιακού περιβάλλοντος για το σύνολο των υπαλλήλων των φορέων, μέσω της άσκησης του ολοκληρωμένου πλέγματος υποστηρικτικών, ενημερωτικών και συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4795/2021 και σε σχετική Κοινή Απόφαση που έχει δημοσιευθεί.

Για την εφαρμογή του θεσμού υπήρξε στενή συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.