Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της πολιτείας για την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορoνοiού COVID-19 λαμβάνει μέτρα, με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου την ανάγκη συνέχισης της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής.

Με απόφαση του Διοικητή Άγγελου Μπίνη (ΑΔΑ:ΩΣΟΘ46ΜΙ0Φ-Γ73) ρυθμίζονται οι παράμετροι της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας στην Αρχή μέχρι τις 10.4.2020, ημερομηνία λήξης των θεσπισμένων με την από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορoνοϊου ή μέχρι παράτασης του χρόνου εφαρμογής τους σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.