Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης, συμμετείχε στην 96η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης .

Ο κ. Μπίνης παρουσίασε τα δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο ν.4795/2021, αναλύοντας τη σημασία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως βασικών δικλίδων ασφάλειας για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στη διαδικτυακή συζήτηση είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Mentimeter» με τα αποτελέσματα να συμβάλουν σε μία διαδραστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και την προστιθέμενη αξία από την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Η ΕΑΔ πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη των πανεπιστημίων στην προσπάθειάς τους να ενισχύσουν τις εσωτερικές δικλίδες ασφάλειας και να αναπτύξουν αποτελεσματικές λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου: α) με την παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο “Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης”, β) τη διενέργεια σεμιναρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα στελέχη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και γ) τη διενέργεια θεματικών συζητήσεων ανά Πανεπιστήμιο σχετικά με τις συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες γύρω από την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.