Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής των Ανώτερων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα του Ο.Ο.Σ.Α (SPIO)

Η ΕΑΔ συμμετείχε στην Εαρινή Συνάντηση της Επιτροπής των Ανώτερων Αξιωματούχων για τη Δημόσια Ακεραιότητα του Ο.Ο.Σ.Α, η οποία έλαβε χώρα διαδικτυακά την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων από αρχές καταπολέμησης και πρόληψης της διαφθοράς από όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν: α) Η αναθεώρηση της Σύστασης του Ο.Ο.Σ.Α. του 2010 για την ρύθμιση τoυ “Lobbying” και β) η εφαρμογή της μεθοδολογίας των συμπεριφορικών αναλύσεων για την ενίσχυση των πολιτικών δημόσιας ακεραιότητας.

Στην ΕΑΔ ζητήθηκε να τοποθετηθεί ως προς το σχέδιο της αναθεωρημένης σύστασης για τη ρύθμιση του "Lobbying" δεδομένης της πρόσφατης υιοθέτησης του Ν 4829/2021 και της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ΟΟΣΑ." Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επεσήμανε τα βασικά σημεία του σχεδίου της νέας Σύστασης του Ο.Ο.Σ.Α. για το “Lobbying”, πολλά εκ των οποίων έχουν ενσωματωθεί στο ν.4829/2021 που εισήγαγε για πρώτη φορά σχετικό θεσμικό πλαίσιο και ηλεκτρονικό Μητρώο Διαφάνειας στη χώρα μας, αποτελώντας ήδη καλή πρακτική στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α. Στη 2η θεματική, η ΕΑΔ παρουσίασε την πρόοδο του έργου που υλοποιεί, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού και εφαρμογής συμπεριφορικών παρεμβάσεων (nudging) προκειμένου να «ωθούνται» οι πολίτες προς συμπεριφορές που συνάδουν με τις αρχές της ηθικής και της ακεραιότητας. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται πιλοτικά στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας και ειδικότερα στην αποτροπή υποβολής παράτυπων αιτημάτων αποζημίωσης ιατρικών υπηρεσιών και φαρμακευτικών προϊόντων.