Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                   24.07.2020

Θετική Αποτίμηση της Ε.Α.Δ. στην Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την Ελληνική Οικονομία 2020

Αναμφισβήτητα αποτελεσματική αξιολογεί τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της διαφθοράς, η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την Ελληνική Οικονομία 2020 με τίτλο «Ανάκαμψη από τον COVID-19, Ενίσχυση της Παραγωγικότητας, Βελτίωση της Ένταξης», η οποία δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουλίου 2020.

Η έκθεση εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αξιολογεί τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές, παρέχει στατιστικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε διαγράμματα και γραφήματα και προβαίνει σε συγκεκριμένες συστάσεις. Στην έκθεση επισημαίνεται ειδικά η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς αναδεικνύοντας τα βήματα που έχουν γίνει για την ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών σε τομείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς (δημόσια έργα, περιβάλλον, ναυτιλία, άμυνα, δημόσιες συμβάσεις και υγεία).

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχοντας στις 23 Ιουλίου στο τεχνικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από τον Ο.Ο.Σ.Α. και το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ως προς τις συστάσεις που αφορούν την ενίσχυση του γραφείου AFCOS για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής (αγγλ. όρος “lobbying” ), και την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

 

                                                                                                           
                                                                                                      Εθνική Αρχή Διαφάνειας

                                                                                                            Ο Διοικητής

                                                                                                         Άγγελος Μπίνης