Επιλέξτε τη γλώσσα σας

                                                                                                                    

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατέκτησε το 2ο βραβείο για την εφαρμογή e-Peitharxika: Ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συστηματική παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (τόσο της πειθαρχικής διαδικασίας όσο και της πειθαρχικής προδικασίας) στον ετήσιο διαγωνισμό βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 στην κατηγορία με τίτλο " Καλύτερη εφαρμοσμένη ιδέα"  την οποία υλοποίησε τεχνικά ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Ιωάννης Βασιλείου με τη συνδρομή του αρμόδιου τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και της Γενικής Γραμματείας του Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ.

Ο Θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης, σε φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα καινοτόμες και πρωτοπόρες εφαρμογές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος στη χώρα.