Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής σε ευρώ, επιλογής αναδόχου ανά τμήμα, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια (Θεσσαλονίκη και Πάτρα) με αριθμό διακήρυξης οικ. 10437

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.