Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχείου ελεγκτικών και διοικητικο-οικονομικών υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» με προϋπολογισμό 195.333,33 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων: 25 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Η Διαβούλευση πραγματοποιείται στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ:

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

ΑΔΑΜ Διαβούλευσης: 22DIAB000024418”

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο