Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης της
Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας &
Ευαισθητοποίησης»

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, η διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας &
Ευαισθητοποίησης» με προϋπολογισμό 200.000,00 € πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών
φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του συνόλου τηςδιακήρυξης.

Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
ημερομηνία ανάρτησης...

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο