Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά  έξι (6) ατόμων  στην Κεντρική της Υπηρεσία. Η πρόσληψη θα γίνει με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αίτησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στη διεύθυνση https://forms.aead.gr/. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Οδηγιών Εγγραφής/ Υποβολής αίτησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στον ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Προσοχή: Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής από τον υποψήφιο.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ  ή ΥΕ).

Με την οριστική υποβολή της αίτησης είναι διαθέσιμη η αίτηση συμπληρωμένη με μοναδικό αριθμό αίτησης, καθώς και με ημερομηνία και ακριβή ώρα υποβολής. Με την οριστική υποβολή της αίτησης και με την επιλογή «ΕΚΤΥΠΩΣΗ», παρέχεται στον/στην  υποψήφιο/α σε εκτυπώσιμη μορφή το, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2002 και λήγει την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.

Για οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, επικοινωνήστε  στα τηλ. 213.212.9734, 213.212.9735.

Ακολουθεί: α) Η  αριθ. 29209 ΕΞ 2022/16-09-2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 (903Τ46ΜΙ0Φ-Λ4Β), β) το Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021», γ) τα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-5-2022»

{article id="1532"}
[readmore]{/article}

{article id="1533"}
[readmore]{/article}