Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ματαίωση της με αριθ. πρωτ. οικ. 18742/23-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010806203) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών Τοίχους Προστασίας (Firewall) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Απόφαση Ματαίωσης