Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ματαίωση της με αριθ. πρωτ. οικ. 1093/14-1-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008005702) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα.

Απόφαση Ματαίωσης