Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Περίληψη της με αρ. πρωτ. οικ 27638/18.09.2020 αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με θέμα την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα κάτωθι αρχεία:

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Τεχνικές προδιαγραφές και Πίνακες Συμμόρφωσης
  4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
  5. espd (xml) σε μορφή zip
  6. espd (pdf)