Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αριθμό διακήρυξης 5907/24-02-2021.

Η συνολικά εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ (39.060,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα κάτωθι αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. οικ. 5907/24-02-2021 αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. Τεχνικές Προδιαγραφές - Φύλλο Συμμόρφωσης

4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και

5. Τ.Ε.Υ.Δ.