Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου : Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών,σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 27.05.2024 ώρα 17:00

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Παράρτημα ΙΙ Οικονομική Προσφορά 

Παράρτημα IV Βιογραφικό Σημείωμα

Παράρτημα V Τεχνική Προσφορά

espd-request