Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων,Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με α.α Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. 104895.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα κάτωθι αρχεία:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. οικ. 1240/15.01.2021 αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ