Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), 

για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:

“Εξοπλισμός Πληροφορικής προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας”

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

Τμήμα 1: Μεταγωγείς δικτύου (Switches),

Τμήμα 2: Εξυπηρετητές (servers) – Μονάδα δικτυακής αποθήκευσης SAN,

Τμήμα 3: Σταθεροί – Φορητοί Η/Υ, Οθόνες, Σαρωτές, Docking station, Μονάδες αποθήκευσης NAS, usb sticks, πληκτρολόγια, ποντίκια, τροφοδοτικά Η/Υ και Άδειες CAL

 

Α/Α Διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ:

Τμήμα 1: 164369

Τμήμα 2: 164370

Τμήμα 3: 164371

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:
02-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για την παροχή διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ:
19-12-2022, ημέρα Δευτέρα.

 

Κατεβάστε τα έγγραφα που σχετίζονται με το διαγωνισμό