Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ), 

για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:

“Εξοπλισμός Πληροφορικής προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας”

 

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τμήματα:

Τμήμα 1: Μεταγωγείς δικτύου (Switches),

Τμήμα 2: Εξυπηρετητές (servers) – Μονάδα δικτυακής αποθήκευσης SAN,

Τμήμα 3: Σταθεροί – Φορητοί Η/Υ, Οθόνες, Σαρωτές, Docking station, Μονάδες αποθήκευσης NAS, usb sticks, πληκτρολόγια, ποντίκια, τροφοδοτικά Η/Υ και Άδειες CAL

 

Α/Α Διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ:

Τμήμα 1: 164369

Τμήμα 2: 164370

Τμήμα 3: 164371

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:
02-01-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων για την παροχή διευκρινίσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ:
19-12-2022, ημέρα Δευτέρα.

 

Κατεβάστε τα έγγραφα που σχετίζονται με το διαγωνισμό