Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 18296

Θέμα: Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού – Ειδών γραφικής ύλης & Οργάνωσης γραφείου – Μελανιών & Τόνερ εκτυπωτών» για την κάλυψη των επιτακτικών λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

 

α. σχετ. Το από 10.07.2020 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με το οποίο ζητούνται διευκρινιστικές απαντήσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού – Ειδών γραφικής ύλης & Οργάνωσης γραφείου – Μελανιών & Τόνερ εκτυπωτών»

 

Σε συνέχεια του α. σχετ. εγγράφου και δυνάμει α) της υποπαραγράφου 2.1.1 (Παροχή Διευκρινίσεων) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξης και β) της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή σας παραθέτει τα παρακάτω:

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα για παροχή διευκρινίσεων της παραγράφου 1.2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξης, στο τμήμα Γ΄ «Μελάνια & Τόνερ Εκτυπωτών» (σελ. 21) σας διευκρινίζουμε ότι, α) το είδος με α/α 55 TRIUMPH – ADLER D12118 TONER 15.000 pgs είναι το TRIUMPH – ADLER DC2118 TONER 15.000 pgs [κωδ. ΤΚ – 410 (15.000 pgs)] και β) το με α/α 90 CANON SUPER G3 TONER 3.500 pgs είναι το είδος με κωδ. FX – 8/T (3.500 pgs).

 


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ