Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θέμα: Διευκρινίσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού – Ειδών γραφικής ύλης & Οργάνωσης γραφείου – Μελανιών & Τόνερ εκτυπωτών» για την κάλυψη των επιτακτικών λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

 

α. σχετ. Το από 11.07.2020 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο ζητούνται διευκρινιστικές απαντήσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού – Ειδών γραφικής ύλης & Οργάνωσης γραφείου – Μελανιών & Τόνερ εκτυπωτών»

 

Σε συνέχεια του α. σχετ. εγγράφου και δυνάμει α) της υποπαραγράφου 2.1.1 (Παροχή Διευκρινίσεων) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 17412/06.07.2020 διακήρυξης και β) της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή σας παραθέτει τα παρακάτω: ...

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες έγγραφο