Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον με αρ. πρωτ. οικ. 27638/18.09.20 ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (20PROC007376734) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια για τα έτη 2021 και 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο